Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
13/07/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 11η Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 68281 και με θέμα «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.» (εφεξής η «ΥΑ»), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τώρα και στο εξής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο πληροφοριακό σύστημα.

 

Περιληπτικά, η διαδικασία προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου θα γίνεται κατά κανόνα αυτόματα από τους ενδιαφερόμενους με καταχώριση στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων που θα τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., αποκλειστικά για το σύνολο της Επικράτειας.

 

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. θα μπορεί να προβεί σε δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ακολουθήσει τη διαδικασία της αυτόματης προδέσμευσης ή δέσμευσης, είτε με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, είτε με ηλεκτρονικά μέσα:

α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υ.Μ.Σ. της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π.,

β) κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου ή την προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου που πραγματοποιείται με τροποποίηση καταστατικού ή λόγω μετασχηματισμού της επιχείρησης.

γ) με προσκόμιση σε έγχαρτη μορφή της συγκατάθεσης άλλου δικαιούχου ή οποιαδήποτε άλλη ειδική άδεια για χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου.

δ) Εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου ή ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να προχωρήσει με επιλογή άλλης επωνυμίας και το Πληροφοριακό Σύστημα δεν του επιτρέπει να κάνει την επιθυμητή επιλογή, παρά το γεγονός ότι κατά την κρίση του είναι επαρκώς διαφοροποιημένη και δεν αντίκειται στους περιορισμούς της παρούσας, υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., η οποία αναλαμβάνει άμεσα την εξεύρεση και δέσμευση αποδεκτής επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Σε περίπτωση που εντός ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί κάποια από τις εναλλακτικές προτάσεις της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. η αίτηση απορρίπτεται.

 

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ) ανωτέρω (άρθρο 8 παρ. 6 της ΥΑ) η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. μπορεί να προβεί και σε προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου.

 

Το τέλος για τη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ (αρ. 11 παρ. 3 της ΥΑ), ενώ το τέλος για την προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ (αρ. 11 παρ. 2 εδ. β’ της ΥΑ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑ, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. καλεί τους υπόχρεους να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του ν. 4919/2022:

α) αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παρέκκλιση από την ΥΑ είτε δεχτεί καταγγελία του έχοντος έννομο συμφέρον, ή

β) αν περιέλθουν σε εμάς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο ή πράξεις και αποφάσεις περί ενωσιακών ή κοινοτικών σημάτων ή αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή.

Αν η δεκαήμερη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν. 4919/2022.

 

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, παρακαλούμε δείτε εδώ.

 

Σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις για το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων,  τους κανόνες σχηματισμού και  τη διαδικασία αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης  επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή