Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

Ηλεκτρονική έναρξη ατομικών επιχειρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023
Από τις 13 Ιανουαρίου 2023 τίθεται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 282 ΕΞ 2023, ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2023 και θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)», οπότε και ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων. Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2023 η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο και το Γ.Ε.ΜΗ. γινόταν με αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στο Εμπορικό και Βι..... (13/01/2023)

περισσότερα »

Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
Προκειμένου να γνωρίζετε ποιοι είναι οι υπόχρεοι εγγραφής σε ποιο μητρώο παρακαλούμε δείτε τις κατωτέρω πληροφορίες.     ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.   Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται στο αρ. 16 ν. 4919/2022 και είναι οι εξής:   Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012, Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλής ή κατά μετοχές) Εταιρείας του ν. 4072/2012, Α..... (05/10/2022)

περισσότερα »

Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
Την 11η Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 68281 και με θέμα «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.» (εφεξής η «ΥΑ»), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τώρα και στο εξής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο πληροφοριακό σύστημα.   Περιληπτικά, η ..... (13/07/2022)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022 (01/07/2022)
Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022 (01/07/2022)
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης (28/06/2022)
Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους (28/06/2022)
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής (28/06/2022)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) (26/05/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. (14/11/2019)