Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ.
Ενημερώνονται οι επιχειρήσεις – μέλη Ε.Β.Ε.Π. οι οποίες εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ εντός της κάθε ετήσιας χρήσης (ΚΥΑ 79752/30-12-2014 / ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014) καθώς σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες από υπόχρεο ο οποίος δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, το εν λόγω τέλος (άρθρο 3 της ΚΥΑ) αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση, για βεβαίωση..... (14/11/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι Ανώνυμες Εταιρείες με μικρότερο κεφάλαιο των 25.000,00€ υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι 31-12-2019 να το προσαρμόσουν με το ως άνω νέο ελάχιστο κεφάλαιο. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεθούν από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ σε κατάσταση αδυναμίας καταχωρήσεων στι Γενικό Εμπορικό Μητρώο.   Οι Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν εκδόσει ανώνυμες μετοχές υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, να ονομαστικοποιήσουν τις ως άνω μετοχές σύμφωνα με τον Ν.4548/18..... (20/11/2019)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.:62784/6-6-2017: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.
(12/06/2017)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΜΗ (25/08/2016)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) (11/06/2012)