Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Τεύχους No. 18/2021 (Α.Π.ΕΒΕΠ:757/2021)
(17/02/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 630 /2021)
Η διάρκεια του έργου μπορεί να είναι έως 18 (δεκαοκτώ) μήνες και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 4 Απριλίου 2021. (11/02/2021)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 535/2021)
Καταληκτική ημερομηνία:15/04/2021 (03/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 413/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαΐου 2021. (28/01/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07/21 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 769/2021)
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και αριθμό συστήματος: 106496, την 2/4/2021 και ώρα 09:00π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/3/2021 και ώρα 11:00π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ -ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. NCIA/ACQ/2021/06605/19-2-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «TRANSPORTABLE SATELLITE GROUND TERMINALS THIRD GENERATION (TSGT3G) AND UPGRADED TRANSPORTABLE SATELLITE GROUND TERMINALS (UTSGT) IN-SERVICE SUPPORT ACTIVITIES», IFB-CO-115401-TSGT-ISS. (Α.Π. ΕΒΕΠ.: 837/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Μαρτίου 2021. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 666/11-2-2021 ΚΑΙ NCIA/ACQ/2021/06475/29-1-2021 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS», (IFB-CO-14873-INTELFS2).( Α.Π.ΕΒΕΠ:716/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 6η Απριλίου 2021. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «WASTE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICES AT JFC NAPLES», ACO-NAP-20-19, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ..(Α.Π.ΕΒΕΠ:715/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2021. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. NCIA/ACQ/2021/06547/3-2-2021 ΕΓΓΡΑΦO, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «NOI TO ESTABLISH ENTERPRISE AGREEMENTS FOR THE ENTIRE PRODUCT LIFECYCLE OF PALO ALTO NETWORKS EQUIPMENT AND SERVICES» (RFQ-CO-115160-EAPA). (Α.Π.ΕΒΕΠ:731/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8η Μαρτίου 2021. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.719/15-2-2021 ΚΑΙ NCIA/ACQ/2021/06529/15-2-2021 ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «REFRESH AND SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL» (RFQ-CO-115259-DCEP).(Α.Π.ΕΒΕΠ:770/2021)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η 26Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2», (IFB-CO-115049-NCOP2), AMD2 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 656/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 8η Μαρτίου 2021. (11/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROCUREMENT OF ELECTRONIC SECURITY SYSTEM FOR INTERIM FACILITY», (RFQ-CO-115317-ESS) ( Α.Π.540,541/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «OPERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115115-ETEE-JEMM-BMD) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 370/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION (ETEE) FUNCTIONAL SERVICES (FS)», (IFB-CO-115113-ETEE-JEMM-BMD) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 369/2021
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115112-ETEE-JEMM-BMD). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 368/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING (ICB)) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SHAPE - SCC TRANSFORMERS AND EMP FILTERS REPLACEMENT (ICB) PROCUREMENT PROCEDURE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 314/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 2α Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS (ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 310/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS - (ΜΕΡΟΣ 2) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 315/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS - (ΜΕΡΟΣ 1) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 316/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 2) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 196/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το δεύτερο μέρος (20/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 3) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 194/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το τρίτο μέρος (20/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 4) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 193/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το τέταρτο μέρος (19/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 5) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 192/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το πέμπτο μέρος (19/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 40/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2021. (12/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες