Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1153/2018)
Προϋπολογισμός 88.001,36 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 23-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 24-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 30-04-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (21/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΦΥΛΛΑΔΙΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ) ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ INTRA & EXTRA SCHENGEN ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1145/2018)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (21/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΗΛΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1144/2018)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου (21/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΑΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ή ΧΩΡΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1129/2018)
Προϋπολογισμός: 76.400,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Απρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Απρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Απρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΈΝΔΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1128/2018)
Προϋπολογισμός: 364.064,64 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Απρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Απρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Απρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:20. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΈΝΔΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1127/2018)
Προϋπολογισμός: 800.432,26 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Απρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Απρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Απρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:40. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1126/2018)
Προϋπολογισμός: 800.432,26 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Απρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Απρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Απρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Λ.Π.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1123/2018)
Προϋπολογισμός 129.584,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12/04/2018 και ώρα 13.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 18/04/2018 και ώρα 13.00. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1122/2018)
Προϋπολογισμός: 107.970,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/03/2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1118/2018)
Προϋπολογισμός 719.892,42 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20/04/2018 και ώρα 13.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 26/04/2018 και ώρα 13.00. (20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1111/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/3/2018 (20/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΑ-ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5ου ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1109/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία : 30/03/2018 (19/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:1103/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 18- 04 -2018 και ώρα 14:00 μ.μ. (19/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (640.000,00€), ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ»(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1098/2018)
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 16 Απριλίου 2018 (19/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, CPV 30197643-5 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1097/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Πέμπτη 5-4-2018 στις 18:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Πέμπτη 12-4-2018 στις 14:00μ.μ. (19/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1096/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22/3/2018 στις 14:00μ.μ. (19/03/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FREIGHT FORWARDER) ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ), ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ». (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:1095/2018)
Καταληκτικη Ημερομηνία: 27/4/2018 Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 480.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ. (19/03/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CPV:44115210-4 ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CPV: 31682000-0 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:1094/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/3/2018 (19/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (30/04/2013)

περισσότερα »

9ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΥΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1017/2018)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ.. (14/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1016/2018)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 27/03/2018 και ώρα από 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ.. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (14/03/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 27G ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1011/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 2.988,40 € με Φ.Π.Α.. (14/03/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ S-M-L-XL» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1011/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 4.588,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης στις 21-03-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. (14/03/2018)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΧΥΜΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1009/2018)
Εκτιμώμενη δαπάνη: 135.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 12 Απρ 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18 Απρ 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 24 Απρ 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (14/03/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1008/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 22.529,21 € με Φ.Π.Α. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 26.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 27.03.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. (14/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 992/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (13/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ (1) ΈΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ 15 ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 990/2018)
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €, άνευ ΦΠΑ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 02 Απρ 18 / 07:00. η. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 16 Απρ 18 / 11:00. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 20 Απρ 18. (13/03/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»(«STRENGTHENING PRIMARY MEDICAL CARE IN ISOLATED AND DEPRIVED CROSS-BORDER AREAS» - SMILE) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 988/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 70.200,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 21/3/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/3/2018 στις 14:00 μ.μ. (13/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 7ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΙΕΙΣΔΗΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 970/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (12/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 969/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 20/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (12/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (F/S) » ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 968/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 17 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ (12/03/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΙΛΗΚΩΝ ΤΥΡΙΝΘΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 0956/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/03/2018, Προϋπολογισμός: 1.161.447,80€ (09/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΓΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ", ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑΚΟ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 108.798,15 M2 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 0955/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/03/2018 (09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.: «ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 932/2018)
Προϋπολογισμός: 884.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (08/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 929/2018)
Προϋπολογισμός: 240.150,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09/03/2018 και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12/04/2018 και ώρα 14:30.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ (LAPTOP)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 909/2018)
Προϋπολογισμός: 178.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (07/03/2018)

περισσότερα »

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ, ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 907/2018)
Συνολική εκτιμώμενη αξία: 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. (07/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 868/2018)
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. (02/03/2018)

περισσότερα »

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 846//2017).
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 29/03/2018 και ώρα 10:00 (02/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 828/2018)
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (02/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «YΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 824/2018)
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ.. (02/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 823/2018)
Προϋπολογισμός: 56.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.. (02/03/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 819/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.. (02/03/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 785/2018)
Προϋπολογισμός 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 02/03/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/03/2018 και ώρα 13:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 30 /03/2018 και ώρα 13:00 (28/02/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 737/2018)
Προϋπολογισμός: 128.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11:00. (26/02/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 729/2018)
Προϋπολογισμός: 992.014,80 €, άνευ ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 23 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.. (23/02/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΗΜΕΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΗΞΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΟΜΜΙΩΔΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 707/2018)
Προϋπολογισμός: 125.860,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (21/02/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΩΝ Α/Φ CL-215/415 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 699/2018)
Προϋπολογισμός: 251.700,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (21/02/2018)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 698/2018)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις 48.000,00 € περίπου, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Μύρινας, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00. (21/02/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΗΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.092.000,00€ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 697/2018)
Καταληκτικη Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/03/2018 (21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 671/2018)
Προϋπολογισμός: 618.323,45 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 20 Μαρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Μαρ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:50. (20/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ (ΤΖΑΚΕΤ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 670/2018)
Προϋπολογισμός: 20.606,40 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 20 Μαρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Μαρ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:10. (20/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 669/2018)
Προϋπολογισμός: 568.569,96 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 20 Μαρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Μαρ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30. (20/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 668/2018)
Προϋπολογισμός: 519.573,40 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 21 Μαρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Μαρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 02 Απρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30. (20/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2018-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η/Υ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 667/2018)
Προϋπολογισμός: 141.411,29 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 21 Μαρ 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Μαρ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 02 Απρ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. (20/02/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ -ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΈΒΡΟΥ ΈΔΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (CPV 90911200-8), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 630.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 0621/2018)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Μαρτίου 2018 (13/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (KJELDAHL) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3793/2017)
Προϋπολογισμός::38.115,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 12/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες