Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4180/2017)
Προϋπολογισμός 80.000,42 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 15-12-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: η 24-01-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 30-01-18 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (15/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) Γ-ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 424 ΓΣΝΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4136/2017)
Προϋπολογισμός: 443.548,39 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 (αντί 11 Δεκ 17). Ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων: Δευτέρα 22 Ιαν 18 και ώρα 09:00. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4135/2017)
Προϋπολογισμός 108.240,00 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19-01-2018 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 17:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4134/2017)
Προϋπολογισμός: 161.290,32 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15 Ιαν 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ RVR LT31 ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4131//2017).
Προϋπολογισμός: 66.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων. Ημερομηνία διενέργειας 21/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/12/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ «ΠΑΠΥΡΟΣ MILLENNIUM III » (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4130//2017).
Προϋπολογισμός: 45.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων. Ημερομηνία διενέργειας 20/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΣ» NAYTIKOY ΟΧΥΡΟΥ ΑΡΑΞΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4130/2017)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Ταμείου Εθνικού Στόλου [ΓΕΣ) που βρίσκεται επί της οδού Φειδίου 1Ο, στην Αθήνα, στις 5 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4124//2017).
Προϋπολογισμός: 59.864,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων. Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 18/11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. (13/12/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4116/2017)
Προϋπολογισμός: 24.250,58 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19 Δεκ 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Έναρξη διενέργειας του διαγωνισμού,: 20 Δεκ 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.. (13/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 Μ.Τ. ΖΥ6ΜΑΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4104/2017)
Προϋπολογισμός: 462.500,00 € άνευ ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 19 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 09 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (11/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 110 Μ.Τ. ΜΕΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4103/2017)
Προϋπολογισμός: 797.500,00 € άνευ ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 19 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30. Έναρξη υποβολής προσφορών η 09 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (11/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4099/2017)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» στις 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:0. έως 11:30 0 π.μ (08/12/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4091/2017)
Προϋπολογισμός: 61.190,00 €, με Φ.Π.Α . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 14:00. Αποσφράγιση προσφορών: 10/1/2018 και ώρα 10:00 π.μ.. (08/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (VOICE COMMUNICATION & RECORDING SYSTEM - VCRS)».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4080//2017).
Προϋπολογισμός: 9.484.450 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15-12-2017 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 28-12-2017 και ώρα Ι 7:00 (08/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FREIGHT FORWARDER) ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4070/2017)
Προϋπολογισμός: 480.0000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 02 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2018. (07/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4060/2017)
Προϋπολογισμός 31.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (06/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΟΥ CYLINDER, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4021/2017)
Προϋπολογισμός: 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 18 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (30/11/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ – ΠΛΕΙΟΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 239.352,53 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4010/2017)
Υποβολή προσφορών μέχρι την 03 Ιανουαρίου 2018ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ. (30/11/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4009/2017)
Προϋπολογισμός: 109.120,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 18 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (30/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ Α’ ΥΛΩΝ (ΜΟΛΥΒΔΟΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12VX70AH, 12VX100AH ΚΑΙ 12VX140AH (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3997/2017)
Προϋπολογισμός:1.591.420,40 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 08 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 12 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 02 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 (29/11/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12.420ων ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3906/2017)
Προϋπολογισμός: 40.320,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (27/11/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3903/2017)
Προϋπολογισμός: 12.896,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18 Δεκ 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00. Αποσφράγιση προσφορών: 19 Δεκ 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.. (24/11/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3900/2017)
Συνολικός προϋπολογισμός: 680.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16.11.2017 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 02.01.2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 09.01.2018 και ώρα 10:00 π.μ. (24/11/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3856/2017)
Προϋπολογισμός 134.996,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%.. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 23/11/2017 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12/12/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 20/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ (22/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ DERBY-TERRY M-13 SUPER WASH, ΑΝΑ ΕΤΟΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3842/2017)
Προϋπολογισμός: 1.522.800,00 € άνευ ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28 Δεκ 17, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 05 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 19 Δεκ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (21/11/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3827/2017)
Προϋπολογισμός: 249.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 11-1-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 5-1-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 10-1-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. (πληροφορίες: https://www.4ype.gr/index.php/e-paper/promithies/prom-4ype/1459-2017-98) (20/11/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (KJELDAHL) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3793/2017)
Προϋπολογισμός::38.115,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 12/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3791/2017)
Προϋπολογισμός::75.158,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 16.12.2017 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 21.12.2017 και ώρα 10:00.π.μ (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3714/2017)
Προϋπολογισμός: 284.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (13/11/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3ων ΕΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3670/2017)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 4.355.190,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 11:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 13/12/2017 και ώρα 14:00.. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τρίτη 19/1121/2017 και ώρα 11:00 π.μ (08/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΑΒΟΥΛΚΑΝΙΣΤΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3629/2017)
Προϋπολογισμός: 5.086.289,70 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 11 Δεκ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 15 Δεκ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 05 Δεκ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 (06/11/2017)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3621/2017)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 06 0900 Δεκ 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 13 1500 Δεκ 17, ημέρα Τετάρτη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 20 0800 Δεκ 17. (06/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΚ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΙΔΑ ΚΑΙ DOC (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3143/2017)
Ανάγκες υπηρεσίας ΚΕΦΝ/ΔΕΚ Πολεμικό Ναυτικό σε υφάσματα Σακελίδα και doc ως ακολούθως: .. (29/09/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6122/12-9-2017, ΜΕ ΑΔΑ: 73ΜΗ4690ΒΞ-ΠΨ4 ΚΑΙ ΑΔΑΜ: 17PROC001932992 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ (CPV 90721600-3 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ») (ΚΑΕ 0429), ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ 2.870,00 € (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:3091/2017)
(19/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4665/2016)
Για όλους τους διαγωνισμούς ισχύει ότι οι προϋπολογισμοί αφορούν χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ενδέχεται να γίνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης ακόμη ενός έτους με ανάλογο προϋπολογισμό (29/12/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΑΓΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΖΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 87.907,42 m2 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4327/2016)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 19- 12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. (02/12/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες