Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Διαγωνισμοί    / Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2134/2017)
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τετάρτη 28/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (22/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2134/2017)
Προϋπολογισμός: 55.350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τρίτη 27/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (22/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2132//2017)
Προϋπολογισμός: 3.720.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:13/7/2017 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19/7/2017 και ώρα 17:00. (22/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2124/2017)
Προϋπολογισμός: 42.900,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 12/7/2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών την10.00η π.μ. και λήξη10.30 π.μ. (22/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΠΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2124/2017)
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 14/7/2017 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών την10.00η π.μ. και λήξη10.30 π.μ. (22/06/2017)

περισσότερα »

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2117/2017)
Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 150.000,00 € περίπου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 14 Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» (1η Φάση), θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.. (21/06/2017)

περισσότερα »

301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ – 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2116/2017)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών 27/6/2017και ώρα 10:00 π.μ. Αποσφράγιση προσφορών: 27/6/2017και ώρα 10:00 π.μ.. (21/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2115/2017)
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (21/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2093/2017)
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26/6/2017 και ώρα 13:00. (20/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2091/2017)
Προϋπολογισμός: 53.997,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (20/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΗΓΗΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΣΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2084/2017)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 23/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (20/06/2017)

περισσότερα »

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΩΣ «SCRAP» ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Φ/ΓΔ Νο. 6 ΚΑΙ Φ/ΓΔ Νο. 24 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2070/2017)
Συνολική τιμή εκκίνησης 3.619.00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/07/2017 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 π.μ. (19/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΙΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2067/2017)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 466.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 17 /07 /2017 ημέρα Δευτέρα Ώρα: 17:00. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/ 07/2017, και Ώρα 10.00 πμ. (19/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ (ΤΖΑΚΕΤ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2060/2017)
Προϋπολογισμός:321.206,40 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουλ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουλ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Ιουλ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (16/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (G3A3, HK-11, ΜINIMI, MG3)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2060/2017)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 18 Ιουλ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 19 Ιουλ 17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. (16/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ –ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) GRUMMAN G-164, ΔΕΚΑ (10) ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Α/Κ) R1340-A1 ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Φ GRUMMAN G-164». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2059/2017)
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 1.300.632,38$ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 27 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ (16/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2057/2017)
Προϋπολογισμός 160.024,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.goν.gr του ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 10/7/2017 και ώρα 17:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 14/7/2017 ώρα 11.00 π.μ. (16/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΗΜΑ 1/11/2017-31/12/2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2043/2017)
Προϋπολογισμός: 3.798.000,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 29/06/2017 και ώρα 00.00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/07/2017 και ώρα 17:00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2035/2017)
Συνολικός προϋπολογισμός: 423.253,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/07/2017 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2017 και ώρα 12:00. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2033/2016)
Προϋπολογισμός: 521.953,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 19/06/2017 και ώρα 11.00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 18/7/2017 και ώρα 11:00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2031/2017)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ. ΜΗΧΑΝΗΣ MTU 6R Π.Π. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2025/2017)
Προϋπολογισμός: 20.000.00 €, απαλλασσομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 27/6/2017 και ώρα 13:00 (14/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2018/2017)
Προϋπολογισμός 160.000,00.. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 16/06/2017 και ώρα 13.00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19/06/2017 και ώρα 13.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/07/2017 και ώρα 11.00 π.μ., (14/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ-ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2004/2017)
Προϋπολογισμός:205.800,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 17 Ιουλ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 21 Ιουλ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Ιουλ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2004/2017)
Προϋπολογισμός:154.780,80 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 17 Ιουλ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 21 Ιουλ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Ιουλ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1986//2017)
Προϋπολογισμός: 47.490,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:19/6/2017 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26/6/2017 και ώρα 17:00. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ TOWER (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1985//2017)
Προϋπολογισμός: 620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:21/6/2017 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 18/6/2017 και ώρα 17:00. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7.843ων ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1978/2017)
Προϋπολογισμός: 27.431,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τετάρτη 5/7/2017 και ώρα 10:00π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1978/2017)
Προϋπολογισμός 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26/6/2017 και ώρα 17:00..Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/6/2017 και ώρα 11:00.π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1959/2017)
Προϋπολογισμός 309.723,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7/7/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP – 8» ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Α/Δ ΤΗΣ ΠΑ [ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1958/2017)
Συνολική Τιμή Βάσης: 710.966,40 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 6 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1957/2017)
Προϋπολογισμός: 35.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 6 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΡΤΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1951/2017)
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 397.910,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/7/2017 και ώρα 23:59. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7/7/2017 και ώρα 11:00 π.μ. (12/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1950/2017)
Προϋπολογισμός 260.431,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 9/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (12/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 1938/2017)
Καταλακτική Ημερομηνία: 29/6/2017 (09/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΦΑΠ), ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 ΤΟΝΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000,00€ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1940/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2017 (09/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1891/2017)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. Αποσφράγιση των προσφορών: 28 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (06/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1861/2017)
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 3/7/2017 και ώρα 15:00. (01/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1839/2017)
Προϋπολογισμός 224.453,97 € με τον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τρίτη 27/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (30/05/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1828/2017)
Προϋπολογισμός: 1.420.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 30/5/2017 και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26/6/2017 και ώρα 15:00 μμ.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 30/6/2017 και ώρα 11:00 πμ.. (30/05/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1816/2017)
Συνολικός προϋπολογισμός: 137.268,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 26/5/2017 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22/6/2017 και ώρα 17:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23/6/2017 και ώρα 11:00 πμ.. (30/05/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «450.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ AVGAS 100LL»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1816/2017)
Προϋπολογισμός: 450.000,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12 Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.. (30/05/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1771/2017)
Προϋπολογισμός 303.209,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (24/05/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1766/2017)
Προϋπολογισμός 802.858,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.goν.gr του ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 22/6/2017 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 28/6/2017 ώρα 12.00. (24/05/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «906 ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΦΩΝ CL 215/415»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1739/2016)
Προϋπολογισμός: 7.691.421,27 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Ιουνίου 2017 ημέρα τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.. (23/05/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Π.Π. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1738/2017)
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/6/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/6/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. (23/05/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η/Υ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1641/2017)
Προϋπολογισμός:141.411,29 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 19 Ιουν 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 23 Ιουν 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 13 Ιουν 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (15/05/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4665/2016)
Για όλους τους διαγωνισμούς ισχύει ότι οι προϋπολογισμοί αφορούν χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ενδέχεται να γίνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης ακόμη ενός έτους με ανάλογο προϋπολογισμό (29/12/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΑΓΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΖΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 87.907,42 m2 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4327/2016)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 19- 12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. (02/12/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ- Γ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ" (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:3127/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/9/2016 (29/08/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες