Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Διαγωνισμοί    / Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 401 ΓΣΝΑ [ΈΝΑ (1) ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ] (ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΒΕΠ: 2770/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/09/2017 (18/08/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΒ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2759/2017)
Ημερομηνία Διενεργειας Διαγωνισμού: 12/9/2017 (17/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ- ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251ΓΝΑ) (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2752/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/9/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2751/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/9/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.250,00€ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 2746/2017)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 24/8/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 330.000,00€ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 2745/2017)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/09/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ W6 Π.Π, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000€ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 2749/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/8/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΓΔ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000€ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 2748/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/8/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ Υ/Γ Ω/Κ ΠΥΘΕΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000€ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 2747/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/8/2017 (16/08/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2733/2017)
Προϋπολογισμός 42.991,80 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δευτέρα 28/8/2017 και ώρα 10:30 π.μ. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ (2) C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2732/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 193.548,38 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΈΝΑΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1,5 TESLA (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2732/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,33 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΈΝΑΝ (1) ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 128 ΤΟΜΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2732/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 887.096,77 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2732/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 193.548,38 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2731/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.910,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Σεπ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ-ΚΑΜΕΡΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2731/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 443.548,39 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Σεπ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2731/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Σεπ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΈΓΧΡΩΜΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2731/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 112.923,24 € πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Σεπ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗΣ 800 ΗΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Φ/Γ ΤΥΠΟΥ “S” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2729/2017)
Προϋπολογισμός: 35.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 22/08/2017 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 13:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

8η ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2724/2017)
Προϋπολογισμός: 207.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN) ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2724/2017)
Προϋπολογισμός: 304.008,59 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. Έναρξη υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Κ.ΜΗΧΑΝΗΣ Π.Π.(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2723/2017)
Προϋπολογισμός: 35.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 22/08/2017 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 13:00. (10/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : «ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2687/2017)
Προϋπολογισμός: 17.848,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:30 π.μ.. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (08/08/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ/ΑΔΔΜΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2637/2017)
Προϋπολογιζόμενο Συνολικό Κόστος: 24.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την, 24 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. (01/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Π.Π. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2636/2017)
Προϋπολογισμός: .70.000.000,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.... Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.. (01/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ C-ARM), ΜΑΖΙ ΜΕ 10ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2635/2017)
Προϋπολογισμός:401.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ. (01/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ((ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ), ΜΑΖΙ ΜΕ 10ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2635/2017)
Προϋπολογισμός:362.888,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ. (01/08/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ (ΚΕΠΒ)» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2634/2017)
Ημερομηνία διεξαγωγής : Τρίτη 22/8/2017 και ώρα 11:00 π.μ (01/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ), ΜΑΖΙ ΜΕ 10ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2635/2017)
Προϋπολογισμός:381.451,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ. (01/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYΤΙKOY - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTIDIAGNOSTIC), ΜΑΖΙ ΜΕ 10ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2635/2017)
Προϋπολογισμός:796.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ. (01/08/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2443, 2132//2017)
Προϋπολογισμός: 3.720.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:13/7/2017 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/8/2017 και ώρα 17:00. (22/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 2595 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2600/2017)
Προϋπολογισμός: 234.316,40 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 5 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. (28/07/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 2595 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2597/2017)
Προϋπολογισμός: 2.050.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 5 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. (28/07/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2596/2017)
Προϋπολογισμός: 206.363,50 € πλέον ΦΠΑ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Τρίτη 25/07/2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 15.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 22/08/2017 και ώρα 10.00 π.μ., (28/07/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 2595 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΥΑΝΟΦΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΞΚΩΝ) - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΞΚΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2595/2017)
Προϋπολογισμός: 95.480,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 4 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. (28/07/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2592/2017)
Προϋπολογισμός 2.967.133,40 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 1/8/2017 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8/9/2017 και ώρα 13:00. (27/07/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2591/2017)
Προϋπολογισμός 199.728,00 €. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 9/8/2017 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/8/2017 και ώρα 13:00. (27/07/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2548/2017)
Προϋπολογισμός 385.125,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17/8/2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6/9/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.π.μ. (24/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2544/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 519.473,40 € Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28 Αυγ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Σεπ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Αυγ 17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (24/07/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ και Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2538/2017)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 421.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00μμ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. (24/07/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΜΑΧΙΩΝ FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2518/2017)
Προϋπολογισμός: 541.950,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 4 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (21/07/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2498/2017)
Προϋπολογισμός 313.066,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/8/2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/8/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 1/9/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.π.μ. (20/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 130.000 ΣΕΤ ΣΤΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ, KΑΤ΄ ΈΤΟΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2448/2017)
Προϋπολογισμός: 5.451.612,80 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Αυγ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Αυγ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Αυγ 17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (14/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2018-20, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 95.000 ΤΕΜ. ΦΑΝΕΛΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ, KΑΤ΄ ΈΤΟΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2448/2017)
Προϋπολογισμός: 855.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Αυγ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Αυγ 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Αυγ 17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (14/07/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2438/2017)
Προϋπολογισμός: 190.000,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (14/07/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2435/2017)
Προϋπολογισμός 655.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/7/2017 και ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/8/2017 και ώρα 12:00. (13/07/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2418/2017)
Η αποσφράγιση των φακέλων θα διενεργηθεί την 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (12/07/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2235/2017)
Προϋπολογισμός 73.999,26 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 29/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 4/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (29/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2235/2017)
Προϋπολογισμός 394.893,64 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Πέμπτη 31/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (29/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2235/2017)
Προϋπολογισμός 389.999,62 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τρίτη 29/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (29/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2235/2017)
Προϋπολογισμός 160.400,00 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 22/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 28/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (29/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2235/2017)
Προϋπολογισμός 299.999,46 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 30/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (29/06/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ –ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) GRUMMAN G-164, ΔΕΚΑ (10) ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Α/Κ) R1340-A1 ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Φ GRUMMAN G-164». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2059, 2310/2017)
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 1.300.632,38$ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 14 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ (16/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4665/2016)
Για όλους τους διαγωνισμούς ισχύει ότι οι προϋπολογισμοί αφορούν χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ενδέχεται να γίνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης ακόμη ενός έτους με ανάλογο προϋπολογισμό (29/12/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΑΓΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΖΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 87.907,42 m2 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4327/2016)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 19- 12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. (02/12/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ- Γ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ" (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:3127/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/9/2016 (29/08/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες