Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ W5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ MTU 8V 396 TB53 Φ/Γ τ.ΜΕΚΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1980/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 115.056,24 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/05/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29/05/2018 και ώρα 13:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04/06/2018. (23/05/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1980/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 135.586,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/05/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29/05/2018 και ώρα 13:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04/06/2018. (23/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 20 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 RHIB ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1865/2018)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος 220.000,00 €, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/06/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20/06/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26/06/2018 και. ώρα. 09:00 π.μ. (22/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ, Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1955/2018)
Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου του 2018 και ώρα 15:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (22/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1946/2018)
Προϋπολογισμός 7.130,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου του 2018 και ώρα 14:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (21/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: Α) ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΚΑΙ Β) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1946/2018)
Προϋπολογισμός 8.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια (21/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ AGFA DRYSTAR 5302 & AGFA DRYSTAR 5503 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1946/2018)
Προϋπολογισμός 57.629,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (21/05/2018)

περισσότερα »

2ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «7.430 ΤΕΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1924/2018)
Προϋπολογισμός: 74.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κρατήσεων.. Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.) (18/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ Κ.Υ.Τ. ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1912/2018)
Προϋπολογισμός: 40.405.500,00 € άνευ ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Μαϊ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Ιουν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (18/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1909/2018)
Προϋπολογισμός 760.637,34 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 15-05-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών: η 02-07-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 06-07-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (18/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1908/2018)
Προϋπολογισμός: 194.610,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:30. Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται οχτώ (8) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα Παρασκευή 29-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ.,. (18/05/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (30/04/2013)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1886/2018)
Προϋπολογισμός: 69.256,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) (16/05/2018)

περισσότερα »

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1879/2018)
Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 45.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Κατάθεση του Φακέλου Συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι Παρασκευή 25 Μαϊ 2018 και ώρα 08:30. Η αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαϊ 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. (16/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1874/2018)
Προϋπολογισμός 27.716,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (15/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ M/S 240 – 290 GD)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1858/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24 Μαϊ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25 Μαϊ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 (15/05/2018)

περισσότερα »

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ «ΙΚΑΡΟΣ»- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΟΥ , ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1853/2018)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 29/05/2018 και ώρα 09:00-09:30 π.μ (15/05/2018)

περισσότερα »

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΠΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1852//2018).
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Παρασκευή 08/06/2018 και ώρα 10:00 (15/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ <<ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΡΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 6.061,00 Μ2» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1851/2018)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 31-05-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 30-5-2018 και ώρα 14:00. (15/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1846/2018)
Προϋπολογισμός 68.272,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (14/05/2018)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΩΝ (TONER) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ: (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1843/2018)
Προϋπολογισμός 50.301,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 10:30. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00. (14/05/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1840/2018)
Προϋπολογισμός 199.628,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:11/05/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/06/2018 και ώρα 17:00. (11/05/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1818/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (11/05/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12VX100 ΤΥΠΟΥ ΖΕΛΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1817/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (11/05/2018)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1805/2018)
Εκτιμώμενη δαπάνη: 140.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 11 Ιουν 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Ιουν 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 21 Ιουν 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. (10/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΡΕΠΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 260+/-10 KVA ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ Ν. ΜΕΓΙΣΤΗ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1803/2017)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος 120.967,74 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/06/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 11/06/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Παρασκευή 15/06/2018 και. ώρα. 09:00 π.μ. (10/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1789/2018)
Προϋπολογισμός 2.675,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου του 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (09/05/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1785/2018)
Προϋπολογισμός 1.236.023,57 € με Φ.Π.Α.24%. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. (09/05/2018)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1751/2018)
Προϋπολογισμός: 90.148,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/052018 και ώρα 17:00μμ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 25/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. (08/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕI ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 56 ΓΡΑΦΕIΩΝ (ΤΩΝ ΟΠΟFΩΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΜΑFΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 12,46 τ.μ. ΕΩΣ 42,95τ.μ.) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ­ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 51 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΝΟFΑΣ- ΑΘΗΝΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1750/2018).
Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ (08/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1729/2018)
Προϋπολογισμός 99.717,24 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 04-05-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών: η 07-06-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 13-06-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (07/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α/Φ – Ε/Π)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1713/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 11 Ιουν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 12 Ιουν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (04/05/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΚΟΦΟΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Φ/Γ τ. “S”» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1708/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 427.613,92 € άνευ ΦΠΑ.. Έναρξη υποβολής προσφορών: 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31 Μαΐου 2018 (04/05/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1707/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 305.023,18 € άνευ ΦΠΑ.. Έναρξη υποβολής προσφορών: 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01 Ιουνίου 2018 (04/05/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1706/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 650.000,00 € άνευ ΦΠΑ.. Έναρξη υποβολής προσφορών: 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31 Μαΐου 2018 (04/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7.950 ΜΕΤΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ «ΜΠΑΡΑΘΕΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΒ/Π Νο330 πλ. 1,50», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1666/2018)
Προϋπολογισμός: 80.613,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Μαϊ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 04 Ιουν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 08 Ιουν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. (02/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (TONER ΚΑΙ MAINTENANCE KIT) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1559/2018)
Προϋπολογισμός: 116.975,80 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 21 Μαϊ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαϊ 18, ημέρα Σάββατι και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Ιουν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. (23/04/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1531/2018)
Προϋπολογισμός: 1.020.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/05/2018 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη30/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (20/04/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1467/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 167.000,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (16/04/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1280/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 29.500,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12/4/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11/4/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. (28/03/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕ. 11/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4». ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 269.610,00 € (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1210/2018)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 30 Απριλίου 2018 (22/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1153, 1549/2018)
Προϋπολογισμός 88.001,36 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 23-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 11-06-2018 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 15-06-2018 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 10.00 π.μ. (21/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΓΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ", ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑΚΟ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 108.798,15 M2 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 0955/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/03/2018 (09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (KJELDAHL) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3793/2017)
Προϋπολογισμός::38.115,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 12/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες