Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)  RSS 2.0 

Υπηρεσία Μιας Στάσης- Νέα Κ.Υ.Α. 63577/2018
Προσκομιζόμενα έγγραφα και Δικαιολογητικά (13/07/2018)

περισσότερα »

Προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας
Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας με ή χωρίς ορισμό εκπροσώπου (Παράρτημα I) Καταστατικό υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ενυπόγραφο από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα. Κείμενο καταστατικού σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην οποία θα δηλώνεται : ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. για την Εταιρεία ..... (17/07/2018)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΚΥΑ 63577/13.6.2018 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
(11/07/2018)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017, άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:  ..... (26/06/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες