Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2018/935 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/88/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ BETEL ( « PIPER BETLE » ), ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2598/2018) (05/07/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2018/910, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2518/2018) (02/07/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Η ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/772 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2517/2018) (02/07/2018)
ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/772 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ( ΕΕ) ΑΡΙΘ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ECHINICOCCUS MULTILOCULARIS ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1152/2011 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2517/2018) (02/07/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2018/911, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2516/2018) (02/07/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/894 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EE) 2017/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2481/2018) (27/06/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2018/835, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2262/2018) (12/06/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2018/834, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3361/2018) (12/06/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2050/2018) (05/06/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/744 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΖΩΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2025/2018) (05/06/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/582 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1352/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 608/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1973/2018) (24/05/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2018/745, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1967/2018) (24/05/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/719 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/821/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ TRACES (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1927/2018) (24/05/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/642 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ ) 2017/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1675/2018) (03/05/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/623 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ ) 2017/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1616/2018) (30/04/2018)

1  2  3  4  5 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες