Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Θεσμικό Πλαίσο   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Θεσμικό Πλάισιο Γ.Ε.ΜΗ.
13/07/2015 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 

 

06.12.2016 | 227
N.4441/2016 - Για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, αρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

07.07.2016 | 125
N.4403/2016 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις

 

31.05.2013 | 122
N.4156/2013 - Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Άρθρο τρίτο)

 

29.05.2013 | 120
N.4155/2013 - Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ. -Κεφάλαιο Δεύτερο

 

17.06.2010 | 90
N.3853/2010 - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

 

N.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/06-12-2005)
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

 

 


 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

30.12.2014 | ΚΥΑ-79760

Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946/15-10-2014(ΦΕΚ Β’ 2919)

 

30.12.2014 | ΚΥΑ-79752 | ΑΔΑ: 7HEΔΦ-ΞΣ6
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των αναταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά, που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων δαπανών λειτουργίας της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κάθε Επιμελητηρίου και του Εποπτικού Συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης & υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

24.12.2014 | 77375

Οδηγίες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946/2014 (ΦΕΚ 2919 Β’) ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στο γενικό εμπορικό μητρώο. 

 

15.10.2014 | K2-4946 | ΑΔΑ: 660ΝΦ-7ΛΦ
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών & συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. & διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους & της διαδικασίας, των όρων είσπραξης & απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας του ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων & στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

 

05.02.2013 | 216
ΦΕΚ-216/2013 Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

 

03.05.2012 | Κ1-941
YA Κ1-941 - Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 

03.05.2012 | Κ1-1136
YA Κ1-1136 - Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

 

30.04.2012 | Κ1-884
YA Κ1-884 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

 

24.05.2011 | Κ1-1259
KYA Κ1-1259 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

 

23.03.2011 | K1-802
ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 - Kαθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών

 

14.12.2006 | K1-2534
YA Κ1-2534 - Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων

 

 

 


 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες