Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 247/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21 Ιανουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 07 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 10 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. (21/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 218/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19 Ιανουαρίου 22, ημέρα Τετάρτη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 047 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 09 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (20/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3.000 KWATT ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 217/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14 Ιανουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 31 Ιανουαρίου 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 03 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. (20/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)] (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 216/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13 Ιανουαρίου 22, ημέρα Πέμπτη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 31 Ιανουαρίου 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 03 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. (20/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 215/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. (20/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)] (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 214/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20 Ιανουαρίου 22, ημέρα Πέμπτη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 08 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Φεβρουαρίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (20/01/2022)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 204/2022)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (19/01/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 193/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου του 2022 και ώρα 14:30 (19/01/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 148/2022)
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 14/01/2022 και ώρα 15:00, ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών: 09/02/2022 και ώρα 13:00, ημέρα Τετάρτη. (17/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DBB-05 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 141/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. (14/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SERVER SYNGO PLAZA ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 122/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (13/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 118/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. (13/01/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 115/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. (13/01/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 111/2022)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (13/01/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 109/2022)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 25-02-2022 και ώρα 17:00 και αντίστοιχα νέα ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη 03-03-2022 και ώρα 10.00 π.μ. (13/01/2022)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 99/2022)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ 24 (12/01/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 32/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05/01/2022 και ώρα 14:00, ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών: 31/01/2022 και ώρα 13:00, ημέρα Δευτέρα. (07/01/2022)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5656/2021)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 03-01-2022 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-01-2022 και ώρα 15:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01-02-2022 και ώρα 10:00. (30/12/2021)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5654/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ. (30/12/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (80.800 ΖΕΥΓΩΝ) ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΟΥ 700 ΣΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5652/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 28 Δεκ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 31 Ιαν 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Φεβ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.. (30/12/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΩΝ 2022,2023,2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5523/2021)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2021 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/01/2022 και ώρα 14:00. (20/12/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5420/2021)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 18-01-2022 και ώρα 17:00 και αντίστοιχα νέα ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 24-01-2022 και ώρα 10.00 π.μ. (15/12/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5357/2021)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 45 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr (13/12/2021)

περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ JAPAN OLIVE OIL PRIZE 2021
(25/05/2021)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »