ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
16/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΕΤ: α) Έγγραφο με αρ. πρ. 3426/26-7-07 του Γραφείου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρ. Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. 144805/17-8-07). β) Οι από 22-4-07 και 19-7-07 καταγγελίες-διαμαρτυρίες της κ. Αναστασίας Αλιφιεράκη.

Με αφορμή τις «β» σχετικές καταγγελίες - διαμαρτυρίες, που μας διαβιβάστηκαν με το «α» σχετικό, αλλά και παλιότερες σχετικές καταγγελίες, που αφορούν ρύπανση της ατμόσφαιρας που προκαλείται από καύση (απογύμνωση) ηλεκτρικών καλωδίων από ορισμένες ομάδες ατόμων, επί της οδού Ορφέως 115 στο Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Η καύση πλαστικών σε υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, της ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β), εκτός και αν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει.
Επομένως η ασκούμενη από ορισμένες ομάδες δραστηριότητα της απογύμνωσης (ή αποφλοίωσης) ηλεκτρικών καλωδίων με καύση του εξωτερικού περιβλήματος είναι παράνομη. Βεβαίως είναι σεβαστό το δικαίωμα όλων στην εργασία, αναμφισβήτητα όμως περισσότερο σεβαστό είναι το δικαίωμα στην υγεία τόσο των απασχολούμενων όσο και των περιοίκων.
Η καύση του πλαστικού περιβλήματος των καλωδίων, για παραλαβή του εσωτερικού μεταλλικού πυρήνα, είναι ρυπογόνος διεργασία, γιατί συνεπάγεται την έκλυση δυσοσμίας, μαύρου καπνού και πτητικών οργανικών ενώσεων που ενδέχεται να συμβάλουν στον σχηματισμό φωτοχημικού νέφους.
Εάν μάλιστα στα καιόμενα περιβλήματα των καλωδίων συμπεριλαμβάνονται και χλωριωμένα πλαστικά, τότε η καύση τους μπορεί να απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα πολύ τοξικούς ρύπους (όπως διοξίνες και φουράνια), γεγονός που καθιστά την όλη διεργασία εξόχως επικίνδυνη.
Για το λόγο αυτό η πιο πάνω δραστηριότητα επιβάλλεται να σταματήσει άμεσα. Από την άλλη πλευρά, κατανοούμε ότι η επιβολή σχετικών κατασταλτικών μέτρων παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Ένεκα τούτου έχουμε την άποψη ότι οι σχετικές προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος ενδείκνυται να επικεντρωθούν προς την πλευρά των εμπόρων και τελικών χρηστών μεταλλικού σκραπ, που αποτελούν τους «αποδέκτες» και είναι οι ενδιάμεσοι ή τελικοί παραλήπτες των καλωδίων.
Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων :

  1. Η απογύμνωση των καλωδίων να επιτρέπεται μόνο με μηχανική μέθοδο (π.χ. με ειδικό μηχάνημα αποφλοίωσης) ή με καύση, αλλά μόνο σε τεχνικές μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 22912/117/05 (ΦΕΚ 759 Β) περί αποτέφρωσης αποβλήτων.
  2. Κατά την ως άνω διενεργούμενη απογύμνωση των καλωδίων, ο φορέας που εκτέλεσε την εργασία αυτή πρέπει να εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό, ότι η απογύμνωση των καλωδίων έγινε με μια από τις επιτρεπόμενες εναλλακτικές μεθόδους του εδαφίου 1 και στο οποίο να αναφέρεται και η ποσό¬ τητα των καλωδίων που απογυμνώθηκε. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχιακής υπηρεσίας, ότι ο φορέας που διενήργησε την απογύμνωση λειτουργεί νομίμως και ότι έχει τη δυνατότητα να διενεργεί αποφλοίωση καλωδίων με μια από τις επιτρεπόμενες μεθόδους του εδαφίου 1. Από την άλλη πλευρά, το πιο πάνω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την απογυμνωθείσα ποσότητα καλωδίων, στην οποία αναφέρεται, μέχρι το τέλος της ζωής τους, δηλαδή μέχρι την κατάληξη τους στον τελικό χρήστη (χυτήριο ή μεταλλουργική μονάδα), που τα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη.
  3. Οι έμποροι μεταλλικού σκραπ και οι μονάδες χυτηρίων ή οι μεταλλουργικές μονάδες, που αποτελούν αντιστοίχως τους ενδιάμεσους ή τελικούς παραλήπτες, δεν πρέπει να παραλαμβάνουν απογυμνωμένα καλώδια, εάν αυτά δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό του πιο πάνω εδαφίου 2.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων παρακαλούμε για τα εξής :

  • Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωροταξίας των Περιφερειών της χώρας και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, να συμπεριλαμβάνουν τα πιο πάνω μέτρα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκάστοτε εκδίδουν για τις μονάδες τήξης - χύτευσης μετάλλων και άλλων συναφών μεταλλουργικών εργασιών.
  • Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς τους οποίους απευθύνουμε το παρόν, να ενημερώσουν τις μονάδες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον γεωγραφικό τομέα της δικαιοδοσίας τους,
  • για την αναγκαιότητα εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων και να ζητήσουν από αυτές να μην παραλαμβάνουν απογυμνωμένα καλώδια, αν αυτά δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό του πιο πάνω εδαφίου 2.
  • Τα Εμπορικά - Βιομηχανικά ή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, στα οποία απευθύνουμε το παρόν, να απευθύνουν σύσταση στα μέλη τους που ασκούν εμπορία ή χρήση μεταλλικών καλωδίων, να μην παραλαμβάνουν απογυμνωμένα καλώδια, αν αυτά δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό του πιο πάνω εδαφίου 2, ενημερώνοντας τα και για τους λόγους που ζητείται αυτό.
  • Η Γενική Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρακαλείται από την πλευρά της να εξετάσει τη δυνατότητα νομοθετικής κάλυψης των πιο πάνω προτεινόμενων μέτρων, ώστε αυτά να μην έχουν το χαρακτήρα απλής σύστασης, αλλά να λάβουν τη μορφή υποχρεωτικής συμμόρφωσης, με δυνατότητα μάλιστα επιβολής σχετικών κυρώσεων στους παραλήπτες των καλωδίων, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων.

Η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας είναι πρόθυμη να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, με την όποια σχετική εμπειρία διαθέτει. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή διαβούλευση.
Ο Γενικός Δ/ντής Περιβάλλοντος Ι. Βουρνάς


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες