Υπηρεσίες   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
05/10/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προκειμένου να γνωρίζετε ποιοι είναι οι υπόχρεοι εγγραφής σε ποιο μητρώο παρακαλούμε δείτε τις κατωτέρω πληροφορίες.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται στο αρ. 16 ν. 4919/2022 και είναι οι εξής:

 

 1. Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018,
 2. Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955,
 3. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012,
 4. Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλής ή κατά μετοχές) Εταιρείας του ν. 4072/2012,
 5. Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986, στον οποίο περιλαμβάνονται ο Πιστωτικός, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός και η Ενεργειακή Κοινότητα,
 6. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016,
 7. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999,
 8. Αστική Εταιρεία, με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,
 9. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, «σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)» (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 10. Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)» (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 11. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας» (L 207) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 12. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
 13. Υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στο υπό 12 ανωτέρω,
 14. Υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στο υπό 12 και 13 ανωτέρω,
 15. Κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012,
 16. Ατομικές επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα με βάση την Υπουργική Απόφαση 44070/28.4.2022 (ΦΕΚ Β’ 2226/6.5.2022) και την Υπουργική Απόφαση 96618/10.10.2022 (ΦΕΚ Β' 5290/13.10.2022) που τροποποιεί την πρώτη. Εμπορική δραστηριότητα έχουν όσοι έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην τελευταία στήλη του Παραρτήματος των Υπουργικών Αποφάσεων (η στήλη που ονομάζεται Κ.Α.Δ.).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

 

Οι Υπουργικές Αποφάσεις 44070/28.4.2022 και 96618/10.10.2022 αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μόνο τις ατομικές επιχειρήσεις.

 

Με την Εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 94083 - 30-09-2022 το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων, θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η.. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ή επιβολής προστίμου σε ατομική επιχείρηση σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ενόψει και του γεγονότος ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με την επιβολή προστίμων πρόστιμα τελεί υπό έκδοση.

 

Σε περίπτωση που έχετε ατομική επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη στην εφορία, δεν επιθυμείτε να αναμένετε την αυτόματη εγγραφή ατομικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. και θέλετε να εγγραφείτε τώρα, στέλνετε e-mailστο registry@pcci.gr, επισυνάπτοντας αποδεικτικό έναρξης στη Δ.Ο.Υ. όπου να φαίνονται και οι Κ.Α.Δ. (σκαναρισμένη βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ή printscreenαπό το taxis) και ταυτότητα.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.

 

Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.) καθορίζονται στο αρ. 52 ν. 4919/2022 και είναι οι εξής:

 

 1. σωματεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ,
 2. ιδρύματα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ,
 3. επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ και
 4. αστικές εταιρείες των άρθρων 741 έως 784 ΑΚ.

 

To Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. τίθεται σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2022, όμως δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη πώς θα γίνεται η εγγραφή σε αυτό και πώς το μητρώο θα λειτουργεί. Η διαδικασία εγγραφής θα καθοριστεί με σχετική Κ.Υ.Α. που δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

Όμως, έχει ξεκαθαριστεί με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 52871 - 23-05-2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι το Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. δε θα τηρείται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ..

Για τις οντότητες που συστήνονται στο εξής η εγγραφή θα γίνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με το TAXIS κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη Δ.Ο.Υ..

Για τις υφιστάμενες οντότητες θα γίνει μετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στα αρμόδια δικαστήρια και το TAXIS.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.

 

Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) καθορίζονται στο αρ. 56 ν. 4919/2022 και είναι οι εξής:

 

Πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών:

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,
 2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,
 3. Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
 4. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 5. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,
 6. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 7. Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
 8. Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος,
 9. Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

 

Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από τους ως άνω επιστημονικούς φορείς.

 

Η εγγραφή στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. είναι προαιρετική και είναι υποχρεωτική μόνο προκειμένου τα μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών. Δε θα υπάρχουν τέλη για την εγγραφή στο μητρώο αυτό.

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή