Υπηρεσίες    / Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων    / Πληροφορίες  RSS 2.0 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι, σύμφωνα με το Ν.4072/12, άρθρο 35, παρ.3 (ΦΕΚ 86Α/11-4-12), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το Ν.3419/2005 «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄297), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (Α΄90). (03/12/2013)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)
Οι εξαγωγές και οι επανεξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες από εξαγωγείς-εμπόρους, πραγματοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επωνυμία έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρείται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η δε περίπτωση που δε υπάρχει Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο , στο Επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησης:Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων Δικαιολογητικά για την ανανέωση στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων ..... (15/07/2008)

περισσότερα »