Υπηρεσίες  RSS 2.0 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (29/03/2024)

περισσότερα »

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, έθεσε σε παραγωγική λειτουργία σήμερα, 11/10/2023, την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).    Ειδικότερα, δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου (Έντυπο Δ211) των Ανωνύμων Εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπρο..... (12/10/2023)

περισσότερα »

Διαδικασία ελέγχου εμπορικών σημάτων σε σχέση με την κατοχύρωση επωνυμίας ή / και διακριτικού τίτλου
(15/03/2023)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις σε εταιρικούς νόμους, στο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. και στον επιμελητηριακό νόμο με το νόμο 5019/2023.
Με το νόμο 5019/2023 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 27/14.02.2023 (εφεξής ο «Νόμος»)..... (28/02/2023)

περισσότερα »

Δωρεάν διάθεση ψηφιακής υπογραφής στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις-μέλη του Ε.Β.Ε.Π.
Ξεκίνησε τη δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής  στις επιχειρήσεις- μέλη του Ε.Β.Ε.Π. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση-μέλος του Ε.Β.Ε.Π. να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, είναι οι κάτωθι: Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Η εκκίνηση της δι..... (25/01/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονική έναρξη ατομικών επιχειρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023
Από τις 13 Ιανουαρίου 2023 τίθεται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 282 ΕΞ 2023, ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2023 και θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)», οπότε και ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων. Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2023 η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο και το Γ.Ε.ΜΗ. γινόταν με αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στο Εμπορικό και Βι..... (13/01/2023)

περισσότερα »

Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
Προκειμένου να γνωρίζετε ποιοι είναι οι υπόχρεοι εγγραφής σε ποιο μητρώο παρακαλούμε δείτε τις κατωτέρω πληροφορίες.     ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.   Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται στο αρ. 16 ν. 4919/2022 και είναι οι εξής:   Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012, Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλής ή κατά μετοχές) Εταιρείας του ν. 4072/2012, Α..... (05/10/2022)

περισσότερα »

Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
Την 11η Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 68281 και με θέμα «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.» (εφεξής η «ΥΑ»), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τώρα και στο εξής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο πληροφοριακό σύστημα.   Περιληπτικά, η ..... (13/07/2022)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Β.Ε.Π.)
Με τα άρθρα 7 έως 14 ν. 4919/2022 ρυθμίζονται τα σχετικά με την Υ.Μ.Σ.. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ. προβλέπει η ΥΑ 63577/13.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2380/21.06.2018).   Μέσω της Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. μπορούν να συσταθούν οι εξής νομικές μορφές: 1.      Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018, 2.      Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955, 3.      Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.) του ν. 4072/2012, 4.      Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) του ν. 4072/20..... (11/07/2022)

περισσότερα »

Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022
Με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 52871, ημερομηνία 23 Μαΐου 2022 και θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» που εκδόθηκε από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την οποία θα τη βρείτε εδώ, ξεκαθαρίστηκαν τα ακόλουθα  ζητήματα αναφορικά με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/07.04.2022):   Οι ομόρρυθμοι ετ..... (01/07/2022)

περισσότερα »

Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η ισχύς του αρ. 29 ν. 4919/2022, που ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία εταιρία μπαίνει σε αναστολή καταχωρήσεων. Επομένως, από Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. σε όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων θα ελέγχει τα εξής: Το αν έχουν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι το πέρας της προθεσμίας που εκάστοτε ορίζει ο νόμος) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση. Σε περ..... (01/07/2022)

περισσότερα »

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
Σύμφωνα με το ν. 4919/2022, το αποδεικτικό φορολογικής δήλωσης δεν αναφέρεται στα στοιχεία που χρήζουν καταχώρησης και δημοσίευσης για καμία από τις νομικές μορφές που αποτελούν τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..   Επομένως, σύμφωνα με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. που τέθηκε σε ισχύ από 7 Απριλίου 2022, δεν συντρέχει υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης για κανέναν υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ....... (28/06/2022)

περισσότερα »

Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους
(28/06/2022)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής
ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ   Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για την ίδρυση/εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων αλλοδαπής που έχουν την έδρα τους στην περιοχή αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου μας. Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ως συνημμένα (έως 5 MB) με e-mail στο registry@pcci.gr. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., σας αποστέλλονται μέσω email παράβολα για το τέλος εγγραφής, το τέλος Γ.Ε.ΜΗ. και Επιμελητηρίου. Για την άμεση εξυπηρέτησή ..... (28/06/2022)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) λειτουργεί η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), οι οποίες διέπονται από το ν. 4919/2022. Ειδικότερα, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για: την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων προς καταχώρηση των υπόχρεων εγγραφής σύμφωνα με το αρ. 33 ν. 4919/2022, καθώς και των πρόσθετων στοιχείων για την εκάστοτε νομική μορφή σύμφωνα με τα αρ. 34-45 ν. 4919/2022. Ενδεικ..... (26/05/2022)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π. (20/01/2021)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ.
Ενημερώνονται οι επιχειρήσεις – μέλη Ε.Β.Ε.Π. οι οποίες εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ εντός της κάθε ετήσιας χρήσης (ΚΥΑ 79752/30-12-2014 / ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014) καθώς σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες από υπόχρεο ο οποίος δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, το εν λόγω τέλος (άρθρο 3 της ΚΥΑ) αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση, για βεβαίωση..... (14/11/2019)

περισσότερα »

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(30/06/2017)

περισσότερα »

web Ε.Β.Ε.Π. (e-Επιμελητήριο)
Το web Ε.Β.Ε.Π. (e-Επιμελητήριο) είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη. Κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.    ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (29/04/2010)

περισσότερα »