Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1706/2024) (22/04/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ-ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑ-ΤΟΧΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΠΑΡΕΜΠΟ-ΔΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ Η ΑΠΕΙΛΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1578/2024) (12/04/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Ν.3054/2002 (Α΄230), ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 78Α ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 2960/2001, Α΄265). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1389/2024) (01/04/2024)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ (Α,Π, Ε,Β,Ε.Π. 982/2024) (12/03/2024)
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 809/2024) (27/02/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 480/2024) (06/02/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21- 23 ΤΟΥ Ν. 5073/2023 (ΦΕΚ 204/ Α΄/11-12-2023)- ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΒΙΑΙΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 427/2024) (01/02/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 402/2024) (31/01/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.ΕΠ. 200/2024) (18/01/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΦΔ, Ν.4987/2022, A’ 206) ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Α.1162/2023 (Β’ 6129) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Α. 1163/2023 (Β’ 6137) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6376/2023) (28/12/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6364/2023) (28/12/2023)
.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ 1177/19-9-2018 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»(B’ 4420)-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6349/2023) (27/12/2023)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 1.11.2023 ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.5057/2023 (Α΄164) Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5725/2023) (27/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν. 4174/2013 (Α΄170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ» (Β΄3398),(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5277/2023) (02/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ.1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄167), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5198/2023) (27/10/2023)

1  2  3  4  5