Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.    / Δικαιολογητικά Έγγραφα  RSS 2.0 

Δικαιολογητικά για αλλαγή νομίμου εκπροσώπου υποκαταστήματος αλλοδαπής (26/03/2024)
Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους (28/06/2022)
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής (28/06/2022)