Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Δικαιολογητικά Έγγραφα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής
28/06/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

 

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για την ίδρυση/εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή άλλων εμπορικών εταιρειών, των οποίων η έδρα θα βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου μας.

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ως συνημμένα (μέγεθος έως 5 MB) με e-mail στο registry@pcci.gr. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο νομικός έλεγχος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., σας αποστέλλονται μέσω e-mail παράβολα για την πληρωμή των σχετικών τελών. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, εκδίδεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. η σχετική Ανακοίνωση.

 

Η ημερομηνία ίδρυσης του υποκαταστήματος αλλοδαπής είναι η ημερομηνία της σχετικής Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π..

 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

 1. Αίτηση (συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης που βρίσκετε εδώ και επισύναψή της στο e-mail ή αίτηση με το κείμενο του e-mail που μας στέλνετε).
 2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας όπως ισχύει σήμερα, με θεώρηση APOSTILLE (για όσες χώρες είναι στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση) και νόμιμα μεταφρασμένο στα ελληνικά (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή μεταφρασμένο με άλλο νόμιμο τρόπο για υποβολή σε ελληνική Δημόσια Υπηρεσία).
 3. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αλλοδαπής εταιρείας, με θεώρηση APOSTILLE (για όσες χώρες είναι στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση) και νόμιμα μεταφρασμένο στα ελληνικά (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή μεταφρασμένο με άλλο νόμιμο τρόπο για υποβολή σε ελληνική Δημόσια Υπηρεσία), στην οποία να περιλαμβάνονται:
  1. η απόφαση για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα,
  2.  τα στοιχεία του υποκαταστήματος, δηλαδή τουλάχιστον:
   1. η επωνυμία του υποκαταστήματος (η οποία μπορεί να είναι ίδια με ή διαφορετική από την επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας και φέρει την ένδειξη «Υποκατάστημα Αλλοδαπής ΕΠΕ» ή «Υποκατάστημα Αλλοδαπής ΑΕ» ή «Υποκατάστημα Ελλάδος» ή άλλη παρεμφερή ένδειξη),
   2. η διεύθυνση του υποκαταστήματος,
   3. οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος.
  3. τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και ελληνικό Α.Φ.Μ.) του προσώπου που διορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος,
  4. οι πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος.
 4. Προαιρετικά μπορεί να προσκομιστεί και πληρεξούσιο έγγραφο, με θεώρηση APOSTILLE (για όσες χώρες είναι στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση) και νόμιμα μεταφρασμένο στα ελληνικά (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή μεταφρασμένο με άλλο νόμιμο τρόπο για υποβολή σε ελληνική Δημόσια Υπηρεσία), το οποίο να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία και τις πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος. Στην περίπτωση που προσκομιστεί πληρεξούσιο δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται οι πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος στην απόφαση της αλλοδαπής εταιρίας, κατά τα οριζόμενα υπό 3.δ. ανωτέρω.
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του μητρώου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η αλλοδαπή εταιρεία, με θεώρηση APOSTILLE (για όσες χώρες είναι στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση. Από την υποχρέωση θεώρησης εξαιρούνται τα  δημόσια έγγραφα προερχόμενα από την Κύπρο) και νόμιμα μεταφρασμένο στα ελληνικά (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή μεταφρασμένο με άλλο νόμιμο τρόπο για υποβολή σε ελληνική Δημόσια Υπηρεσία).

 6. Πρόσφατο πιστοποιητικό του μητρώου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η αλλοδαπή εταιρεία, για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στη έδρα της, με θεώρηση APOSTILLE (για όσες χώρες είναι στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση. Από την υποχρέωση θεώρησης εξαιρούνται τα  δημόσια έγγραφα προερχόμενα από την Κύπρο) και νόμιμα μεταφρασμένο στα ελληνικά (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή μεταφρασμένο με άλλο νόμιμο τρόπο για υποβολή σε ελληνική Δημόσια Υπηρεσία).

 7. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος.

 8. Σε περίπτωση που η νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρείας δεν προκύπτει με σαφήνεια από τα ως άνω έγγραφα, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.grτου νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με τη οποία δηλώνεται η νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρείας.
 9. Εξουσιοδότηση προς όποιον υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Γ.Ε.ΜΗ. α) του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr, ή β) της αλλοδαπής εταιρίας, με θεώρηση APOSTILLE (για όσες χώρες είναι στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση) και νόμιμα μεταφρασμένη στα ελληνικά (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή μεταφρασμένη με άλλο νόμιμο τρόπο για υποβολή σε ελληνική Δημόσια Υπηρεσία)
 10. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr, για αποδοχή του διορισμού του και για δήλωση του τηλεφώνου και του e-mail του υποκαταστήματος.

 11. Κωδικός Προδέσμευσης Επωνυμίας. Η Προδέσμευση Επωνυμίας είναι 2μηνης διάρκειας και γίνεται μέσω https://services.businessportal.gr/.

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Μετά την έναρξη δραστηριότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποστέλλεται ως συνημμένη με e-mail στο registry@pcci.gr βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτουν τα εξής: ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση και οι Κ.Α.Δ. δραστηριότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής.

 

 

 

ΤΕΛΗ:

 

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο νομικός έλεγχος από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. των δικαιολογητικών για την ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής που μας έχετε στείλει, σας αποστέλλουμε παράβολα για την πληρωμή των εξής τελών:

 

Α) Τέλος καταχώρησης ύψους 10€.

 

Β) Ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ (αναλογικά για όσους μήνες απομένουν μέχρι τη λήξη του έτους), που έχει ως εξής:

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

320€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

150€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

80€

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022

20€

 

Γ) Ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου, που έχει καθοριστεί ως εξής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

102,40€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

71,68€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

51,20€

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή
DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ