Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Δικαιολογητικά Έγγραφα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής
28/06/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για την ίδρυση/εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή άλλων εμπορικών εταιρειών, των οποίων η έδρα θα βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου μας.

Για σύσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τη σχετική αίτηση αποστέλλονται ως συνημμένα με e-mail στο registry@pcci.gr, υπογεγραμμένα σε μορφή PDFμε μέγεθος έως 5 MB.

Για σύσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών εντός ΕΕ, γίνεται η επιγραμμική καταχώρηση υποκαταστήματος αλλοδαπής μέσω e-ΥΜΣ και εφόσον τα κατωτέρω δικαιολογητικά δε μπορούν να επισυναφθούν στην επιγραμμική καταχώρηση, αποστέλλονται με e-mail στο registry@pcci.gr, υπογεγραμμένα σε μορφή PDF με μέγεθος έως 5 MB.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος νομιμότητας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. δημοσιεύεται η Ανακοίνωση σύστασης του υποκαταστήματος.

Η ημερομηνία ίδρυσης του υποκαταστήματος αλλοδαπής είναι η ημερομηνία της σχετικής Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π..

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εφόσον οποιοδήποτε από τα κατωτέρω έγγραφα υπογράφεται στο εξωτερικό θα πρέπει η υπογραφή του υπογράφοντος το αλλοδαπό έγγραφο να έχει θεωρηθεί με τη θεώρηση Apostille (για όσες χώρες είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης, άλλως με προξενική θεώρηση) και εφόσον είναι συνταγμένο σε αλλοδαπή γλώσσα θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένο στα ελληνικά σύμφωνα με το αρ. 48 ν. 4919/2022 (από Έλληνα δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 περ. δ) του Κώδικα Δικηγόρων ή από Πιστοποιημένο Μεταφραστή του ΥπΕξ ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται στην ελληνική ή ενωσιακή νομοθεσία). Από την υποχρέωση θεώρησης Apostille εξαιρούνται μόνον τα δημόσια έγγραφα προερχόμενα από την Κύπρο.

1. Αίτηση (αποστέλλετε τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση που βρίσκετε εδώ).

2. Καταστατικό* της αλλοδαπής εταιρείας όπως ισχύει σήμερα.

3. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αλλοδαπής εταιρείας* στην οποία να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

     α. η απόφαση για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα,

     β. τα στοιχεία του υποκαταστήματος, δηλαδή τουλάχιστον:

           i. η επωνυμία του υποκαταστήματος (η οποία μπορεί να είναι ίδια με ή διαφορετική από την                                       επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας και φέρει την ένδειξη «Υποκατάστημα Αλλοδαπλη                                               «Υποκατάστημα Αλλοδαπής ΑΕ» ή «Υποκατάστημα Ελλάδος» ή «GreekBranch» ή άλλη παρεμφερή ένδειξη),

            ii. η διεύθυνση του υποκαταστήματος,

            iii. οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος.

     γ. τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου αστυνομικής                                     ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και ελληνικό Α.Φ.Μ.)              του προσώπου που διορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος,

     δ. οι πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος.

4. Μπορεί να προσκομιστεί και Πληρεξούσιο* εφόσον το επιθυμεί η εταιρεία ή εφόσον απαιτείται από άλλες αρμόδιες αρχές, το οποίο να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία και τις πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος. Στην περίπτωση που προσκομιστεί πληρεξούσιο δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται οι πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου  του υποκαταστήματος στην απόφαση της αλλοδαπής εταιρίας, κατά τα οριζόμενα υπό 3.δ. ανωτέρω.

5. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (goodstanding) τελευταίου τριμήνου*του μητρώου,στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η αλλοδαπή εταιρεία.

6. Πιστοποιητικό τελευταίου τριμήνου*του μητρώου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η αλλοδαπή εταιρεία, για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στη έδρα της.

7. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος.

8. Άδεια διαμονής ή αίτηση για άδεια διαμονής από τις κατηγορίες που αναφέρονται υπό Ε στο εξής link: https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/thesmiko-plaisio-genikes-plirofories του διοριζόμενου ως νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, εφόσον α) έχει εθνικότητα χώρας εκτός ΕΕ και β) διαμένει ή επιθυμεί να διαμείνει μόνιμα στην Ελλάδα.

9. Υπεύθυνη δήλωση* του διοριζόμενου νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr:

    α. για αποδοχή του διορισμού του,

    β. με την οποία δηλώνεται το τηλέφωνο και το e-mail του υποκαταστήματος, που θα βρίσκονται αναρτημένα στη Δημοσιότητα ΓΕΜΗ,

    γ. με την οποία δηλώνεται η νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρείας, εφόσον αυτή δεν προκύπτει με σαφήνεια από τα ως άνω υπ’ αριθμ. 5 και 6 Πιστοποιητικά.

10. Κωδικός Προδέσμευσης Επωνυμίας. Η Προδέσμευση Επωνυμίας είναι 2μηνης διάρκειας και γίνεται μέσω https://services.businessportal.gr/.

11. Εξουσιοδότηση* με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr προς όποιον υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ (με εξαίρεση την επιγραμμική καταχώρηση): Μετά την έναρξη δραστηριότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να μας αποστείλετε ως συνημμένη με e-mail στο registry@pcci.gr εικόνα MyAADE από την οποία προκύπτουν τα εξής: ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση και οι Κ.Α.Δ. δραστηριότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής.

 

ΤΕΛΗ:

Μαζί με την Ανακοίνωση σύστασης του υποκαταστήματος αλλοδαπής, σας αποστέλλουμε παράβολα για την πληρωμή των εξής τελών:

Α) Τέλος καταχώρησης ύψους 10€.

Β) Ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ (αναλογικά για όσους μήνες απομένουν μέχρι τη λήξη του έτους), που έχει ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

 

320€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

 

150€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

 

80€

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022

20€

 

Γ) Ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου, που έχει καθοριστεί ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

 

102,40€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

 

71,68€

 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

 

51,20€

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή
DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ