Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνέδριο Fit4Future Finance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy
23/06/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ερώτηση 1

Πόσο ώριμες είναι σήμερα οι ΜμΕ, μέλη του ΕΒΕΠ και γενικότερα η επιχειρηματική κοινότητα ώστε να ωφεληθούν από τις ευκαιρίες / οφέλη που παρέχει η ενσωμάτωση / υιοθέτηση στη λειτουργία τους ESG πολιτικών, ειδικά η τρέχουσα συγκυρία με πληθώρα πόρων από την ΕΕ;

 

Θα ήθελα πολύ να έχω πρόσβαση σε πραγματικούς χρήστες ESG πολιτικών και τρέχουσες πληροφορίες για την επιχειρηματική κοινότητα του ΕΒΕΠ, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμα εφικτό. Ωστόσο, γενικά η ώριμη υιοθέτηση των ESG πολιτικών (Environmental, Social, Governance) μπορεί να προσφέρει οφέλη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και στην επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα. Οι ESG πολιτικές συνδέονται με την αειφορία, την κοινωνική ευθύνη και την καλή διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, και η υιοθέτησή τους μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους φήμη, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προσελκύσουν επενδυτές και πελάτες που δίνουν σημασία σε αυτές τις πτυχές.

Ωστόσο, η πραγματική ώριμη υιοθέτηση των ESG πολιτικών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των επιχειρηματιών, η υποστήριξη από τις κυβερνήσεις και τους ρυθμιστές, καθώς και η διαθεσιμότητα πόρων για την υλοποίηση αλλαγών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση ESG πολιτικών μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τις ΜμΕ και την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά η έκβαση εξαρτάται από την προθυμία και την ικανότητα των εταιρειών να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν αυτές τις πολιτικές στην πρακτική τους λειτουργία. Για να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες και τα οφέλη των ESG πολιτικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

 

1. Ανάπτυξη στρατηγικής ESG: Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική που ενσωματώνει τις πτυχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της καλής διακυβέρνησης στις δραστηριότητές τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη στόχων και μέτρων αειφορίας, την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης της εταιρείας.

 

2. Ενσωμάτωση ESG στις διαδικασίες: Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώσουν τις ESG πτυχές στις διαδικασίες τους, όπως στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, στην εκπαίδευση των εργαζομένων για την κοινωνική ευθύνη, και στην καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας και διακυβέρνησης.

 

3. Μέτρηση και αναφορά επιδόσεων: Οι επιχειρήσεις πρέπει να μετρούν και να αναφέρουν τις επιδόσεις τους στον τομέα των ESG π 4. Επένδυση σε αειφόρο και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές: Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε τεχνολογίες και διαδικασίες που προωθούν την αειφορία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με βάση την αειφορία, και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας.

 

5. Συνεργασία και δίκτυα: Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν με άλλες εταιρείες, οργανισμούς και κοινότητες που ασχολούνται με τις ESG πρακτικές. Η συνεργασία αυτή μπορεί να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την απόκτηση γνώσεων και την ενίσχυση της επιρροής τους.

 

6. Προσέλκυση επενδυτών και πελατών: Οι εταιρείες που εφαρμόζουν αποτελεσματικές ESG πολιτικές μπορούν να γίνουν ελκυστικές για επενδυτές και πελάτες που δίνουν σημασία στην αειφορία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Οι επενδυτές ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρονται για επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο και υψηλή αειφορία, ενώ οι πελάτες επιδιώκουν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την κοινωνική ευθύνη. Επομένως, η υιοθέτηση των ESG πολιτικών μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση κεφαλαίων και την αύξηση της κερδοφορίας.

 

Σε γενικές γραμμές, η ώριμη υιοθέτηση των ESG πολιτικών εξαρτάται από την προθυμία και την ικανότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενσωμάτωση των ESG πτυχών στη λειτουργία τους. Η συνεχής εκπαίδευση, η ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές και η συνεργασία με εμπειρογνώμονες και οργανισμούς μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την πλήρη αξιοποίηση των οφελών των ESG πολιτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2

Όπως ακούσαμε και γνωρίζουμε πλέον, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η περίοδος που διανύουμε για τη χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων, τη στήριξη τους, από το τραπεζικό σύστημα, για την απαιτούμενη μετάβαση σε μια βιώσιμη και ανθεκτική από την κλιματική κρίση οικονομία, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους αλλά κυρίως την αντιμετώπιση έγκαιρα των προκλήσεων που θα επέλθουν από τις αλλαγές του κανονιστικού / ρυθμιστικού πλαισίου καθώς οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται με μια σειρά νέων κανονισμών σχετικά με τα κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Από την άλλη πλευρά προφανώς και δεν παραγνωρίζουμε ότι τόσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα όσο και οι ενεργειακές προκλήσεις θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις. Από πλευράς σας έχετε προχωρήσει σε ενέργειες που εκτιμάτε ότι θα ενισχύσουν το ESG προφίλ των μελών σας και ποιες είναι αυτές; Πως θα βλέπατε το ενδεχόμενο μιας περαιτέρω ουσιαστικής συνεργασίας ΕΕΤ – ΕΒΕΠ στο πλαίσιο αυτό; (3 λεπτά)

 

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη και ανθεκτική από την κλιματική κρίση οικονομία, η ενίσχυση της εξωστρέφειάς αλλά κυρίως η αντιμετώπιση έγκαιρα των προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όχι μόνο, αποτελεί για το Επιμελητήριο ένα ολόκληρο κεφάλαιο μιας πολιτικής με επι μέρους στοχευμένες δράσεις που στόχο έχουν την στήριξη ολιστικά της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Προς τούτο το Ε.Β.Ε.Π. έχει θέσει στην αιχμή την εξωστρέφεια δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «ψηφιακή παρουσία» των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και μέσω αυτού την ανάπτυξη σχέσεων με συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο διοργάνωσε με επιτυχία δύο δράσεις που έφεραν σε επαφή επιχειρήσεις του ναυπηγικού, ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα από τον ευρύτερο Πειραιά με επιχειρήσεις ανάλογης δραστηριότητας από την Γερμανία ενώ κατέδειξε την σημασία της συνέργειας και της αξιοποίησης της «πατέντας» με την καλή έννοια του όρου για την συμπαραγωγή νέων προϊόντων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Πέρα τούτου το Επιμελητήριο διοργάνωσε ειδική ημερίδα στην οποία αναλύθηκαν θέμα που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα αιχμής, τις δυνατότητες μετάβασης των επιχειρήσεων σε, αυτό που σήμερα λέμε «πράσινη οικονομία» τις ΑΠΕ αλλά και τις δυνατότητες που αυτές έχουν να αξιοποιήσουν προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να μειώσουν και το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν αλλά και να αντλήσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για την κάλυψη αυτών των επενδύσεων.

Γνωρίζουμε όλοι και δεν είναι μόνο ελληνικό «φαινόμενο» ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα γεγονός που ενίοτε στερεί από αυτές τις προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης αλλά και υιοθέτησης πολιτικών τις οποίες σήμερα συζητάμε. Σε αυτό τον καμβά το Ε.Β.Ε.Π. έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστο τρείς εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κατά την διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν τα υφιστάμενα αλλά και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με εξαντλητική θα έλεγα λεπτομέρεια καθώς στελέχη της HDB απάντησαν σε σωρεία ερωτημάτων που τέθηκαν από τους επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου που παρακολούθησαν τις σχετικές εκδηλώσεις

Η Ε.Α.Τ. ήρθε κοντά μας. Για να μας ενημερώσει, να μας καθοδηγήσει, αλλά και να μας βοηθήσει στα δύσκολα… Στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές προνομιακής χρηματοδότησης. Σε μία περίοδο ευρωπαϊκής αβεβαιότητας, αναμονής και στασιμότητας, με την βοήθεια του Επιμελητηρίου οι ΜμΕ πρέπει να κάνουν βήματα μπροστά, ώστε να καλύψουν την απόσταση που δημιουργήθηκε την μνημονιακή περιόδο αλλά και να δημιουργηθεί ο «κατάλληλος χώρος» για την ανάπτυξη ESG πολιτικών επιτυχώς. Τονίζω το επιτυχώς καθώς environmental, social και governance πάνε μαζί γιατί σε διαφορετική περίπτωση που λείπει κάποιο από τα «αρχη-γράμματα» το εγχείρημα δεν θα είναι επιτυχημένο.  

Πέραν τούτων το Ε.Β.Ε.Π. αξιοποιώντας τη συναντίληψη των φορέων της πόλης ότι ο Πειραιάς, και γενικότερα η Αττική, αποτελεί την ατμομηχανή της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας, έχει ξεκινήσει χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο Πειραιά, ώστε αυτή να ενισχύσει αναπτυξιακές δράσεις που μπορεί να υποστηριχθούν χρηματοδοτικά μέσω του ΕΣΠΑ. Η σημασία της κίνησης αυτής προσλαμβάνει ιδιάζουσας στρατηγικής σημασίας γιατί, στον Πειραϊκό χώρο, στο σύνολό του, το cluster των δραστηριοτήτων που περιβάλλει τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά και εκείνο που περιβάλλει τον τομέα των ναυπηγικών δραστηριοτήτων που τώρα αναζωογονείται χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εμφανίζει νέες ευκαιρίες και ανοικτούς ορίζοντες για δράσεις με θετικό πρόσημο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί η απλούστευση στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη συνολική βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης σε επίπεδο αξιολογήσεων προτάσεων και διαχείρισης αιτημάτων. Αρκεί οι επιχειρήσεις έγκαιρα να ενεργοποιηθούν, ώστε η αξιοποίηση των πόρων να γίνει με ταχύτητα χωρίς αστοχίες, να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους.

Τέλος όσον αφορά στο ερώτημα ενδεχόμενο μιας περαιτέρω ουσιαστικής συνεργασίας ΕΕΤ – ΕΒΕΠ, όπως προανέφερα το Ε.Β.Ε.Π. έχει την διάθεση να συνεργαστεί στενά με όλους τους φορείς προκειμένου να στηρίξει παντοιοτρόπως την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων μελών του.

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή