Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τροποποιήσεις σε εταιρικούς νόμους, στο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. και στον επιμελητηριακό νόμο με το νόμο 5019/2023.
28/02/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με το νόμο 5019/2023 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 27/14.02.2023 (εφεξής ο «Νόμος»), εισάγονται βελτιώσεις σε κάποιους εταιρικούς νόμους, στο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στον επιμελητηριακό νόμο.

 

Με το Νόμο επέρχονται τροποποιήσεις στην εταιρική νομοθεσία και συγκεκριμένα στο νόμο 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες και στο νόμο 3190/1955 για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Αναφορικά με το νόμο 4548/2018 απλοποιείται η διαδικασία σύστασης ενώσεων μετόχων και διευκολύνεται η λειτουργία των ενώσεων αυτών. Επιπλέον, αναφορικά με το νόμο 3190/1955 προβλέπεται διαδικασία εξόδου εταίρου σε περίπτωση τροπής σε αόριστη της διάρκειας της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

 

Επιπρόσθετα, με το Νόμο γίνονται βελτιώσεις στο νόμο 4919/2022 για το Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικότερα, προσδιορίζεται ο τρόπος απόκτησης Α.Φ.Μ. και ο τρόπος εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής που συστήνονται μέσω επιγραμμικής καταχώρησης. Ακόμη, εξειδικεύεται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων που αναμένεται να εκδοθούν για το Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. και το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.. Μάλιστα, με το Νόμο προσδιορίζονται ακριβέστερα οι υποχρεώσεις δημοσιότητας συγκεκριμένων δευτερευουσών νομικών μορφών και προβλέπεται η διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων που δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ μέσω διασύνδεσης με το «TAXIS». Επίσης, στα πλαίσια των τροποποιήσεων του νόμου του Γ.Ε.ΜΗ., καταργείται η προαιρετική εγγραφή των αγροτικών συνεταιρισμών, η διασύνδεση με τον Ο.Β.Ι. και διευκρινίζονται τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ της Κ.Ε.Ε.Ε., ώστε να συμμορφώνεται η νομοθετική πρόβλεψη με την πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία έτη (υπέρ της Κ.Ε.Ε.Ε. δίνεται 4% των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. και 50% των τελών καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. και των τελών λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων).

 

Πέραν των ανωτέρω, ο Νόμος επιφέρει αλλαγές και στον επιμελητηριακό νόμο 4497/2017, ως επί το πλείστον σε σχέση με την εκλογική διαδικασία στις επιμελητηριακές εκλογές. Πλέον το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού θα πρέπει να περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων σε σχέση με τις έδρες κάθε τμήματος, ενώ μέχρι πρότινος μπορούσε να υπάρχει ένας υποψήφιος για κάθε τμήμα. Επίσης, η εκπροσώπηση κάθε φύλου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στο 1/3 των μελών του Δ.Σ.. Επιπλέον, προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ο τρόπος υπολογισμού του εκλογικού μέτρου και ο τρόπος διανομής των εδρών. Ενώ τροποποιούνται τα άρθρα αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, δε φαίνεται να επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση, αφού δεν καταργείται η προϋπόθεση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για να μπορούν οι επιμελητηριακές εκλογές να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αντιθέτως, απλοποιείται αρκετά η σύνθεση των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, στα οποία τα Επιμελητήρια θα εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους ή νόμιμο αναπληρωτή του και μόνον και προβλέπονται έξοδα παράστασης στον εκπρόσωπο του εκάστοτε Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Τέλος, απλοποιείται η διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρων της Διοικητικής Επιτροπής των Επιμελητηρίων, που θα εκλέγονται πλέον ελεύθερα κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές.

 

Συνοψίζοντας, ο Νόμος επιφέρει αλλαγές προς το καλύτερο ουσιώδεις ή μη στη νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις. Με τις τροποποιήσεις που ψηφίσθηκαν διευκολύνεται η αναγκαία διασύνδεση με άλλους φορείς, εναρμονίζεται η νομοθεσία με ευρωπαϊκές Οδηγίες, εξειδικεύονται ζητήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νόμου του Γ.Ε.ΜΗ. και της εταιρικής νομοθεσίας και απλουστεύεται, με εξαίρεση το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία των Επιμελητηρίων.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή