Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ηλεκτρονική έναρξη ατομικών επιχειρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023
13/01/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Από τις 13 Ιανουαρίου 2023 τίθεται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 282 ΕΞ 2023, ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2023 και θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)», οπότε και ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων. Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2023 η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο και το Γ.Ε.ΜΗ. γινόταν με αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά μέσω e-mail μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ..

 

Πλέον ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) και προχωράει στην έναρξη ατομικής επιχείρησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένη με τα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. και του TAXIS. Μέσω της διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου και εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εγγραφεί στον e-ΕΦΚΑ.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή