Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
26/05/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.):

 

1) Δια ζώσης στη διεύθυνση: Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) αρ. 1, Πλατεία Οδησσού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς

 

2) Μέσω e-mail:

 

Στο registry@pcci.gr  

για ερωτήματα που αφορούν την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. εν γένει

Στο yms@pcci.gr

για ερωτήματα που αφορούν την Υ.Μ.Σ.

Στο nomikosgemi@pcci.gr

για ερωτήματα νομικής φύσης

 

3) Τηλεφωνικώς στα εξής τηλέφωνα:

 

Προϊσταμένη κ. Δήμητρα Μουργελά

210-4129395 και 210-4177241-5 εσωτ. 233

κα Πολομαρκάκη Μαριλένα

210-4177241-5 εσωτ. 240

κα Επιτροπούλου Μαίρη

210-4177241-5 εσωτ. 223

κα Τσιφλίδου Ελένη

210-4178638

κα Βαρουξή Αναστασία

210-4177241-5 εσωτ. 238

κα Τρουλάκη Αλεξία

210-4177241-5 εσωτ. 226

Νομική Σύμβουλος κα Δελαγραμμάτικα Μαρία

210-4178680 και 210-4177241-5 εσωτ. 251

 

 

Στο Ε.Β.Ε.Π. λειτουργεί η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), οι οποίες διέπονται από το ν. 4919/2022.

 

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για:

 

1) την καταχώρηση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων προς καταχώρηση των υπόχρεων εγγραφής σύμφωνα με το αρ. 33 ν. 4919/2022, καθώς και των πρόσθετων στοιχείων για την εκάστοτε νομική μορφή σύμφωνα με τα αρ. 34-45 ν. 4919/2022. Ενδεικτικά, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για την καταχώρηση των εξής πράξεων:

 

α. των τροποποιήσεων καταστατικού,

 

β. των ισολογισμών έως τη χρήση 2018 των κεφαλαιουχικών εταιριών (για τις χρήσεις 2019 και μετά ισχύουν πλέον οι αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις),

 

γ. των πιστοποιήσεων της καταβολής των αυξήσεων του κεφαλαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών (για την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών ισχύουν πλέον οι αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις),

 

δ. των μετασχηματισμών (μετατροπών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων),

 

ε. της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση και του διορισμού εκκαθαριστών, του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, του πέρατος εκκαθάρισης (έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης) και της διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ,

 

στ. της αναβίωσης,

 

ζ. των αιτήσεων και δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών και με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται αυτές έννομες καταστάσεις. Επιπλέον, των δικαστικών αποφάσεων για το διορισμό Δ.Σ. ή διαχειριστών, για τη θέση της εταιρίας σε λύση και εκκαθάριση, για το διορισμό εκκαθαριστών, καθώς και για την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας ή αποφάσεων αυτής.

 

 

2) τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, μετά την κατάθεση των εγγράφων και πριν την καταχώρηση και δημοσίευση αυτών, όπου αυτό απαιτείται κατ΄αρ. 18 σε συνδυασμό με αρ. 25 παρ. 1 ν. 4919/2022. Με άλλα λόγια, έλεγχος νομιμότητας διενεργείται κατά βάση κατά τη σύσταση νομικού προσώπου, σε περίπτωση τροποποίησης καταστατικού, σε περίπτωση μετασχηματισμού, σε περίπτωση λύσης, αναβίωσης ή διαγραφής εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσιότητα είναι συστατική, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματα της εκάστοτε πράξης εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρησης και δημοσίευσής της στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

3) την αυτεπάγγελτη καταχώρηση κάθε πράξης που περιήλθε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., σύμφωνα με το αρ. 30 παρ. 2 ν. 4919/2022.

 

4)τη δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σύμφωνα με το αρ. 55 παρ. 1, 3 και 4 ν. 4919/2022 και την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.

 

5) την απάντηση σε ερωτήματα τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, αναφορικά με εταιρίες-μέλη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π..

 

6) την ίδρυση των επιχειρήσεων οι οποίες δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε νομική μορφή αναφέρεται στο αρ. 7 ν. 4919/2022 και για τις οποίες δεν είναι αρμόδια η Υ.Μ.Σ..

 

7) την έκδοση πιστοποιητικών (Γενικό Πιστοποιητικό, Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας, Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης) για εταιρίες-μέλη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π..

 

8) την έκδοση επιμελητηριακών πιστοποιητικών για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Ε.Β.Ε.Π..

 

9) τη χορήγηση αντιγράφων/αποσπασμάτων των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

10) τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών σύστασης των εταιριών, που έχουν συσταθεί μέσω Συμβολαιογράφων, οι οποίοι λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ..

 

11) την τήρηση του φυσικού αρχείου του Γ.Ε.ΜΗ..

 

12) τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου για τις συστάσεις εταιρειών μέσω e-Υ.Μ.Σ. και των αυτόματων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 26 παρ. 4 ν. 4919/2022.

 

 

Επιπροσθέτως, η Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για τη σύσταση εταιριών που έχουν οποιαδήποτε νομική μορφή αναφέρεται στο αρ. 7 ν. 4919/2022.

 

Κάθε αίτηση αναφορικά με καταχώρηση πράξεων ή έκδοση πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ., γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη αίτηση για την πράξη που θέλετε να καταχωρήσετε στο Γ.Ε.ΜΗ., αποστέλλετε e-mailστο registry@pcci.gr. E-mail στο registry@pcci.gr αποστέλλετε επίσης για οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ε.Β.Ε.Π. και όχι την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π..

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή