Επιχειρηματικές Συνεργασίες   /   Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί   /   Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2398/2024)
11/06/2024 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική Πρόσκληση (ΠΥΠ) 05/24  για την προμήθεια ειδών θέματος, προς ενημέρωση των μελών σας με συναφή επαγγελματική  δραστηριότητα και ενδεχόμενη συμμετοχή τους.  Για τους τυχόν ενδιαφερομένους η διαδικασία θα διενεργηθεί  την 28-6-2024 (αποσφράγιση προσφορών από αρμόδια επιτροπή). Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά προμήθεια διάρκειας ενός (1) έτους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 27η Ιουνίου 24, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο  "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" με  ΑΔΑ:9ΟΔ26-Ν2Σ
και "ΚΗΜΔΗΣ" με ΑΔΑΜ:24PROC014915623.

Προς διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται Υπόδειγμα  Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς & Υπόδειγμα Υ.Δ. Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε επεξεργάσιμη μορφή (word). Ημερομηνία Ειδοποίησης: 11/06/24

  Με εκτίμηση,
  ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου
  111ΠΜ/Τμ. Οικ/Γρ. Συμβάσεων
  τηλ.2428045737-5040
  email:sofia.theodoropoulou@haf.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή
DOWNLOADS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΔΗ