Υπηρεσίες   /   Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων   /   Δελτία ΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΑ
15/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τα Δελτία ΑΤΑ συνοδεύουν εμπορεύματα που εισάγονται σε ορισμένες χώρες(προσωρινή εξαγωγή: για να επιτραπεί η εξαγωγή των ανωτέρω εμπορευμάτων από τα Τελωνεία της χώρας μας πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο ΑΤΑ), χωρίς να χρειάζονται τελωνειακά έγγραφα εισαγωγής και χωρίς να καταβάλλονται οι εισαγωγικοί δασμοί, με τον όρο ότι θα επανεξαχθούν μέσα σε ένα χρόνο.

Τα Δελτία ΑΤΑ εκδίδονται μόνο για επαγγελματικό ή παιδαγωγικό ή επιστημονικό υλικό, για εμπορικά δείγματα, για διαφημιστικό υλικό καθώς και για εμπορεύματα που προορίζονται για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις, πανηγύρεις, συνέδρια κλπ. (ΦΕΚ 18/Α/1-9-1975).

Το Δελτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα που προορίζονται για ένα μόνο σκοπό (π.χ. δεν μπορεί να εκδοθεί ένα Δελτίο για εκθέσεις και επαγγελματικό υλικό).

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι γραμμένος σ' ένα Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς εντάξει.

Η αξία του περιγραφόμενου εμπορεύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € για κάθε Δελτίο Α.Τ.Α. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού, συμπληρώνεται και δεύτερο Δελτίο Α.Τ.Α., τρίτο κ.λ.π.

Τα Δελτία ΑΤΑ εκδίδονται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Καβάλας, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας, Λέσβου, Δωδεκανήσου και Ηρακλείου.

Τα Έντυπα Δελτίου Α.Τ.Α. (χορηγούνται από το Ε.Β.Ε.Π)

Το Δελτίο ΑΤΑ αποτελείται από:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
  • 1 Φύλλο πράσινου χρώματος (πρώτη σελίδα)
  • 1 Φύλλο Εξαγωγής (κίτρινου χρώματος)
  • 1 Φύλλο Εισαγωγής (λευκού χρώματος)
  • 1 Φύλλο επανεξαγωγής (λευκού χρώματος)
  • 1 Φύλλο επανεισαγωγής (κίτρινου χρώματος)
  • Έντυπα διαμετακόμισης (γαλάζιου χρώματος) για την περίπτωση διελεύσεως από μία ή περισσότερες χώρες (4 φύλλα για κάθε χώρα).

Έντυπα διαμετακόμισης χρησιμοποιούνται επίσης και στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εξάγονται μέσω ενός μεθοριακού Τελωνείου (π.χ. Τελωνείο Ευζώνων), πλην του Τελωνείου Πατρών.
Σε όλα τα φύλλα του Δελτίου Α.Τ.Α. συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις, τα στοιχεία του κατόχου του Δελτίου, τα στοιχεία ισχύος και εκδόσεως του Δελτίου και όλα τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου [περιγραφή εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδος (σε Ευρώ) σύνολο αξίας (σε Ευρώ)] αριθμητικώς και ολογράφως.
Όλα τα φύλλα συμπληρώνονται απαραιτήτως στη γραφομηχανή, στην αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία - Δαπάνες

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πρωτοκολλείται στο Ειδικό Πρωτόκολλο που τηρείται στο Τμήμα Εμπορίου.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει στο Ταμείο του Ε.Β.Ε.Π. τα τέλη που αναλογούν.
Τα τέλη αυτά υπολογίζονται ως εξής:
α) Για αξία εμπορευμάτων έως 300 € καταβάλλονται 7 €.
β) Για αξία εμπορευμάτων άνω των 300 € καταβολή τέλους σε ποσοστό 0,6%.

 
Επιστροφή και Τακτοποίηση των Δελτίων

Η ισχύς του Δελτίου δεν υπερβαίνει το έτος.
Το Δελτίο θα πρέπει να επιστραφεί στο Επιμελητήριο, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της ισχύος του.
Το Δελτίο θα πρέπει να είναι τακτοποιημένο, δηλ. όλα τα στελέχη να φέρουν πιστοποίηση των αρμοδίων Τελωνείων, ότι τα εμπορεύματα έχουν επανεξαχθεί από τη χώρα, στην οποία είχαν προσωρινά εισαχθεί.
Όταν δεν υπάρχει βεβαίωση των αρμοδίων τελωνείων, περί επανεξαγωγής ή επανεισαγωγής των εμπορευμάτων, το Δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο.
Επίσης, το Δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο, εάν η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων έγινε εκπρόθεσμα, χωρίς άδεια των αρμοδίων τελωνειακών αρχών.
Κλοπή, απώλεια ή καταστροφή των εμπορευμάτων δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του Δελτίου Α.Τ.Α. από τις συνέπειες παραλήψεως της επανεξαγωγής, δηλ. από την καταβολή των δασμών και φόρων που αναλογούν.

 

 

 

Αναλυτικά για την έκδοσή τους συμπληρώνονται ηλεκτρονικά τα εξής έντυπα:
1.Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση: Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο. Στη 2η σελίδα της (στοιχεία 1-6) γράφονται αναλυτικά στην αγγλική γλώσσα τα εμπορεύματα, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδος και αξία σε Ευρώ, χώρα προορισμού καθώς και η αντίστοιχη αξία τους σε ευρώ. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά φύλλα αιτήσεων. Η συνολική αξία θα γραφτεί αριθμητικά και ολογράφως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ίδια λεπτομερής καταγραφή των εμπορευμάτων γίνεται και από τον κάτοχο του Δελτίου και στις δεύτερες σελίδες όλων των άλλων εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν και αναφέρονται κατωτέρω.

2. Δελτίο ΑΤΑ (πράσινο): Η πρώτη σελίδα του Δελτίου ΑΤΑ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το αρμόδιο Επιμελητήριο και στη συνέχεια υπογράφεται από τον κάτοχο του Δελτίου. Επίσης υπογράφονται από το Επιμελητήριο και τον κάτοχο του Δελτίου και τα συμπληρωματικά φύλλα όπου αυτά απαιτούνται.

3. Φύλλο εξαγωγής (κίτρινο): Συμπληρώνεται από το Επιμελητήριο και τον κάτοχο και προορίζεται για την ελληνική τελωνειακή αρχή κατά την έξοδο του εμπορεύματος από την Ελλάδα.

4. Φύλλο εισαγωγής (λευκό): Συμπληρώνεται από το Επιμελητήριο και τον κάτοχο και προορίζεται για την τελωνειακή αρχή της χώρας στην οποία εισάγεται το εμπόρευμα προσωρινά. 

5. Φύλλο επανεξαγωγής (λευκό): Συμπληρώνεται από το Επιμελητήριο και τον κάτοχο και προορίζεται για την τελωνειακή αρχή της ξένης χώρας κατά την έξοδο του εμπορεύματος από αυτή. 

6. Φύλλο επανεισαγωγής (κίτρινο): Συμπληρώνεται από το Επιμελητήριο και τον κάτοχο και προορίζεται για την ελληνική τελωνειακή αρχή κατά την επιστροφή του εμπορεύματος στην Ελλάδα.

7. Φύλλο διαμετακόμισης (γαλάζιο): Συμπληρώνεται από το Επιμελητήριο και τον κάτοχο και προορίζεται για κάθε τελωνειακή αρχή ξένης χώρας από όπου περνά το εμπόρευμα μέχρι να φτάσει στη χώρα που θα γίνει η προσωρινή εισαγωγή.

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή