Υπηρεσίες   /   Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων   /   Πιστοποιητικά Καταγωγής   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
15/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Είναι απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π.: 

  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.
  • Προσκόμιση του τιμολογίου (Commercial invoice, το οποίο να έχει σφραγίδα και υπογραφή) και Packing list
  • Προσκόμιση του τιμολογιου εισαγωγής (όταν η χώρα καταγωγής δεν είναι η Ελλάδα). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία δηλώνεται η καταγωγή των προς εξαγωγή εμπορευμάτων.  


Για μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο Ε.Β.Ε.Π., χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σ' αυτό.

 

 

 

ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Π.
Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.
Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

α) Ένα (1) Πρωτότυπο
β) Μία (1) Αίτηση και
γ) Ένα ή και περισσότερα αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κ.λ.π.)
Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.
Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

 

 

 

 

 

III. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Επίσης, από την Υπηρεσία μας θεωρούνται, εκτός των Πιστοποιητικών Καταγωγής, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, Εμπορικά Τιμολόγια Εξαγωγής (σφραγισμένα -υπογεγραμμένα), καθώς και διάφορα άλλα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά όπως Ποιότητας, Ανάλυσης, Φυτουγείας, Ραδιενέργειας, Packing list (σφραγισμένα - υπογεγραμμένα).

Περισσότερες πληροφορίες  παρέχονται από το Τμήμα Εμπορίου (τηλέφωνα: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364, E-mail: commerce@pcci.gr)

 

Συμπλήρωση Πρωτότυπου Πιστοποιητικού Καταγωγής (Word Αρχείο)

 

*Για την εμφάνιση των σημειώσεων του πιστοποιητικού, ώστε να φαίνονται οι ενότητες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, και στη συνέχεια να εκτυπωθούν στο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής, θα πρέπει στην βασική γραμμη εργαλείων να είναι επιλεγμένο κουμπί Εμφάνιση όλων [¶]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας εναρμόνισης της Υπηρεσίας μας με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σας ενημερώνουμε ότι, το Επιμελητήριό μας εκδίδει για τις επιχειρήσεις-μέλη του και ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά καταγωγής και τις λοιπές θεωρήσεις εξαγωγικών εγγράφων, μέσω της πλατφόρμας web-Ε.Β.Ε.Π. (https://echamber.pcci.gr/eChamber/login.php ), τα οποία θα φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή, bar-code και τη σφραγίδα και υπογραφή, σε μορφή εικόνας, του αρμόδιου υπαλλήλου.

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, μπορούν να συμβουλευτούν το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών στο τηλ: 210 4138109, αρμόδια κα Δήμητρα Λιώση.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή
DOWNLOADS
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ