Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Β.Ε.Π.)
11/07/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με τα άρθρα 7 έως 14 ν. 4919/2022 ρυθμίζονται τα σχετικά με την Υ.Μ.Σ.. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ. προβλέπει η ΥΑ 63577/13.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2380/21.06.2018).

 

Μέσω της Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. μπορούν να συσταθούν οι εξής νομικές μορφές:

1.      Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018,

2.      Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955,

3.      Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.) του ν. 4072/2012,

4.      Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) του ν. 4072/2012.

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) συστήνεται σύμφωνα με το αρ. 51 παρ. 1 ν. 4072/2012 αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) και για αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πρότυπο καταστατικό, το οποίο βρίσκετε εδώ, είτε πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο το οποίο βρίσκετε εδώ.

 

Για τη σύσταση μέσω της Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά πρότυπα καταστατικά, ενώ για τη σύσταση Ο.Ε. και τις Ε.Ε. χρησιμοποιούνται προαιρετικά πρότυπα καταστατικά. Τα πρότυπα καταστατικά μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

Τα δικαιολογητικά και το κόστος για τη σύσταση εταιρίας μέσω της Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

Την Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται να συμπληρώσετε για τη σύσταση εταιρίας μέσω Υ.Μ.Σ. θα τη βρείτε εδώ.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε φυσική μορφή στην Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) αρ. 1, Πλατεία Οδησσού, Τ.Κ. 18531. Στην περίπτωση αυτή, τo καταστατικό της εταιρίας που χρειάζεται να το προσκομίσετε και ανυπόγραφο σε μορφή word, το αποστέλλετε μέσω e-mail στο yms@pcci.gr  ή το φέρνετε σε USBstick. Επιπλέον, θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας μετρητά ή κάρτα για να πληρώσετε τα έξοδα σύστασης.

 

Για ερωτήματα σχετικά με την Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Επιτροπούλου στο τηλέφωνο 210-4177241-5 εσωτ. 223 ή στο e-mail yms@pcci.gr.

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή