Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Θεσμικό Πλαίσιο   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Θεσμικό Πλαίσιο Γ.Ε.ΜΗ.
13/07/2015 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Νόμος 4919/2022 για Γ.Ε.ΜΗ. (Κωδικοποίηση Φεβρουαρίου 2023)

 

Νόμος 4548/2018 για Α.Ε. (Κωδικοποίηση Φεβρουαρίου 2023)

 

Νόμος 3190/1955 για ΕΠΕ (Κωδικοποίηση Φεβρουαρίου 2023)

 

Νόμος 4072/2012 για ΙΚΕ (Κωδικοποίηση Ιανουαρίου 2022)

 

Νόμος 4601/2019 για συγχωνεύσεις κλπ (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 

Νόμος 4072/2012  για προσωπικές εταιρίες (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 


 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

1   

ΥΑ 32923/26.3.2020 (ΦΕΚ 1285/10.4.2020) «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του αρ. 87 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)»

 

2  

ΥΑ 122577/18.11.2020 (ΦΕΚ 5160/22.11.2020) «Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)»

 

3

ΥΑ 106557/9.10.2020 (ΦΕΚ 4606/19.10.2020) «Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

 

4

 ΥΑ 124876/17.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5526/29.11.2021) «Καθορισμός πολιτικής χρήσης, κόστους χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά Ιδρύματα, σε Ιδρύματα πληρωμών, σε Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες.»

5

 

ΥΑ 143197/30.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6413/31.12.2021) «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

6

 

ΥΑ 44070/28.04.2022 (ΦΕΚ Β’ 2226/06.05.2022) «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

7

 

ΥΑ 143195/30.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6442/31.12.2021) «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3047).»

 

8

 

ΥΑ 143324/30.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6460/31.12.2021) «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ - Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4619)»

 

 9

 

ΥΑ 68281/5.7.2022 (ΦΕΚ Β’ 3647/11.7.2022) «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα»

 

10 

YA 69339/8.7.2022 (ΦΕΚ B’ 3840/21.7.2022) «Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ»

 

11

ΥΑ 96618/10.10.2022 (ΦΕΚ Β' 5290/13.10.2022) «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226)»

 

12

ΥΑ 282 ΕΞ 2023/04.01.2023 (ΦΕΚ Β' 11/09.01.2023) «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).»

 

   
   

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή