Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΡΙΑΣ I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Κυριακή, 01-10-2023 I  

 
ANTIPOLLUTION A.N.E

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΡΙΑΣ

Διαχείριση επικίνδυνων υλικών (HNS/HAZMAT Handling)

Με τον όρο ΗazΜat (Ηhazardous Material), νοούνται τα Επικίνδυνα Υλικά, όπως αυτά έχουν οριστεί και κατηγοριοποιηθεί από τον ΟΗΕ (Hazardous Material UN Categories). H Antipollution με την παγκόσμια εμπειρία της στη διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση τέτοιων υλικών, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή Νομοθεσία.

Η Antipollution κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών και μέσα από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών μπορεί να αναλάβει την πλήρη διαχείρισή τους προτείνοντας και εφαρμόζοντας κάθε φορά τη βέλτιστη πρακτική σε περιβαλλοντικό και νομικό επίπεδο. 

 

Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

 Η Antipollution επενδύει σε νέες τεχνολογίες με σκοπό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μεταφορά αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σε συνάφεια με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ιεράρχηση των αποβλήτων και τις καλύτερες διατιθέμενες πρακτικές. Προωθούμε και εφαρμόζουμε την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάκτηση και επεξεργασία των υλικών όπως χαρτί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλο κ.α. με τη διαδικασία διαχωρισμού στις σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας μας, τα οποία και αξιοποιούμε κατάλληλα. Το υπόλειμμα οδηγείται σε ειδική γραμμή μηχανημάτων, όπου τεμαχίζεται και επεξεργάζεται κατάλληλα, ώστε να παραχθεί εναλλακτικό καύσιμο (RDF). Χάρη στη συνεχή έρευνα για τις καινούργιες τεχνολογίες είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαχείριση και την τελική διάθεση κάθε είδους αποβλήτου, σε πλήρη εναρμόνιση με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Διαχείριση αδρανών & ογκωδών απορριμμάτων

Οι κατασκευαστικές εργασίες παράγουν απόβλητα όπως ξύλο, γυαλί, πλαστικό, πέτρα, χώμα κ.α. Η Antipollution προσφέρει τα μέσα συγκέντρωσης αυτών των υλικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενδιαφερομένων χρηστών. Σημειώνεται ότι η στιβαρή κατασκευή των Containers της εταιρείας μας επιτρέπει την χρήση τους σε αντίξοες συνθήκες.

 

Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

Η Antipollution, χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό της, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη συλλογή και μεταφορά των Επικινδύνων Αποβλήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η εταιρεία μας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποσκοπώντας στη μακροπρόθεσμη και σταθερή συνεργασία με τον κάθε πελάτη μας και την προώθηση της αειφορίας. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τη δειγματοληπτική ανάλυση, την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων από την τοποθεσία παραγωγής ή προσωρινής αποθήκευσής τους, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η Antipollution μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία της διασυνοριακής μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (EC 1013/2006)  και της Σύμβασης της Βασιλείας. 
 

Ανακύκλωση, Ανάκτηση και Επεξεργασία

Η ανακύκλωση αποτελεί μια από τις βασικότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας υποδηλώνοντας τη βαθιά περιβαλλοντική μας συνείδηση. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην εξοικονόμηση και διατήρηση ζωτικών πρώτων υλών και συνεισφέρει σημαντικά στη διαφύλαξη του οικοσυστήματος. 
 
Με τη διεργασία της ανακύκλωσης, οι ανακυκλώσιμες ύλες επεξεργάζονται και προκύπτουν νέα προϊόντα, με συνέπεια να μειώνονται οι ποσότητες των απορριμμάτων που καταλήγουν στη χωματερή. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σήμερα, αν λάβει κανείς υπόψη τον κορεσμό που έχει επέλθει στις χωματερές αλλά και τη συμβολή τους στην παραγωγή μεθανίου, ενός εκ των αερίων του  φαινομένου του  «θερμοκηπίου». 
 
Επισημαίνεται, ότι χωρίς την ανακύκλωση η διαρκής εξαγωγή από  πρώτων υλών από την γη, όπως το ξύλο και τα ορυκτά υλικά, έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των φυσικών πόρων. 
 
Η Antipollution, με τη μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει στον τομέα της  περιβαλλοντικής διαχείρισης προωθεί αδιάλειπτα την ανακύκλωση, παρέχοντας στους πελάτες της την τεχνογνωσία και τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή της. Για τον σκοπό αυτό, και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, η εταιρεία μας  παρέχει στους πελάτες της τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε είδους υλικό, το οποίο εν συνεχεία οδηγείται προς επεξεργασία με σκοπό το διαχωρισμό, την ανάκτηση και αξιοποίησή τους.
 

Υπηρεσίες καθαρισμού υπαίθριων,χερσαίων χώρων και εγκαταστάσεων

Η Antipollution παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Καθαρισμού Υπαίθριων, Χερσαίων Χώρων και Εγκαταστάσεων. Η εταιρεία μας εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του διευρυνόμενου πελατολογίου μας που αποτελείται από σημαντικούς Ιδιωτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς. 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό καθαριότητας επιλέγεται και εκπαιδεύεται, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στη διασφάλιση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων ποικίλει ανάλογα με το χώρο εργασίας αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου και του πελάτη μας.
 

Υπηρεσίες ανάπλασης πρασίνου

Η Antipollution διεύρυνε τις δραστηριότητες της στο χώρο της διαχείρισης χώρων Πρασίνου και πιο συγκεκριμένα στην Αρχιτεκτονική σχεδίαση – Φυτοτεχνική διαμόρφωση – Συντήρηση χώρων Αστικού – Περιαστικού Πρασίνου καθώς και στη διαχείριση Δασών με Δασοτεχνικά Έργα και με αναδασωτέες εκτάσεις. 

Η εταιρεία μας, ανταπεξέρχεται στις εξειδικευμένες αυτές εργασίες με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, κατάλληλο για την αρτιότερη διασφάλιση και εκτέλεση των εκάστοτε εργασιών καθώς και για τη βέλτιστη διαχείριση των χώρων Πρασίνου. Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα εργασιών σε λιμενικές, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αναδασωτέες περιοχές, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και γενικά σε έργα πρασίνου.

 

Καταστροφές ακατάλληλων προϊόντων

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, σύγχρονης τεχνολογίας, πραγματοποιούμε καταστροφές ακατάλληλων προϊόντων. H αυτοκινούμενη δομή του εξοπλισμού, μας δίνει την ευελιξία, να εφαρμόζουμε τις καταστροφές των προϊόντων, είτε στις εγκαταστάσεις μας, είτε στον χώρο σας. Τα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες, μεταφέρονται σε νόμιμο τελικό αποδέκτη.

Υπηρεσίες καθαρισμού ακτών και διαμόρφωσης παραλιών

 Οι μολυσμένες ακτές βρίσκονται συχνά κοντά σε βιομηχανικές ζώνες και ζώνες παράκτιων εγκαταστάσεων. Στην εταιρεία, μας έχοντας στόχο μας έναν καθαρότερο κόσμο για τα παιδιά μας, έχουμε δημιουργήσει υπηρεσίες καθαρισμού ακτών και διαμόρφωσης παραλιών. Το προσωπικό μας, που αποτελείται από Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους και Αρχιτέκτονες Τοπίου, ασχολείται με κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προσδιορίζοντας όλες τις ειδικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, με στόχο την βέλτιστη λύση .

 

Παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου (Refuse Derived Fuel)

H Antipollution προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των απορριμμάτων με σαφή προσανατολισμό τη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. Το εναπομείναν υπόλειμμα κατόπιν διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος, οδηγείται σε ειδική γραμμή μηχανημάτων και αφού τεμαχίζεται περνά από ειδική επεξεργασία ώστε να παραχθεί εναλλακτικό καύσιμο (RDF), το οποίο διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους  τελικούς αποδέκτες.

Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων


Τα ζωικά υποπροϊόντα συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τροφίμων, αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των παραγόμενων αποβλήτων από πλοία πλοίων  που η εταιρία μας καλείται να διαχειριστεί σε καθημερινή βάση. Τα ζωικά υποπροϊόντα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η Antipollution διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και τον εξοπλισμό (φορτηγά ψυγεία με πιστοποιητικό ATP και κτηνιατρική επιστημονική έγκριση)  για να μεταφέρει ζωικά υποπροϊόντα σε αδειοδοτημένες μονάδες μεταποίησης και τελικής διάθεση

 

Υπηρεσίες απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε πάσης φύσεως εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε έχουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι εφαρμογές απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών είναι ακίνδυνες για τους ανθρώπους και τα ζώα καθώς πραγματοποιούνται με ασφάλεια από εκπαιδευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστημονικού υπεύθυνου. Στο τέλος κάθε εφαρμογής παραδίδεται πιστοποιητικό εργασιών κατάλληλο για οποιονδήποτε υγειονομικό ή αστυνομικό έλεγχο.

Εκτυπώσιμη μορφή