Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 700 ΣΕ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4001/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 25 Οκτ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 29 Οκτ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (24/09/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3968/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 12/10/21 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ (23/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ 1,5 TON ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 48V/20Ah» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3958/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρτάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ.. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3957/2021)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Παρασκευή 01-10-2021, ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Τρίτη 05-10-2021, ώρα 14:30. Μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τετάρτη, 06-10-2021, ώρα 11:00 πμ (22/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3956/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 19 Οκτ 21 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτι-κής επιλογής, θα διενεργηθεί την 20 Οκτ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ (22/09/2021)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3952/2021)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 29-09-2021 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 01-10-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 01-10-2021 και ώρα 11:00π.μ. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3951/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72), ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ (ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3950/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Οκτ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Οκτ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:20... (22/09/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3948/2021)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 05-10-2021, ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Πέμπτη 7-10-2021, ώρα 14:30. Μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή , 08-10-2021, ώρα 11:00 πμ (22/09/2021)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3947/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (22/09/2021)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3945/2021)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 2/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ (22/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑ-ΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ Μ113 ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΜΜΕ)») (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3944/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 25 Οκτ 21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26 Οκτ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3942/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Οκτ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 22 Οκτ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ - ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ » (ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3941/2021)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Παρασκευή 01-10-2021, ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Τετάρτη 6-10-2021, ώρα 14:30. Μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ , 07-10-2021, ώρα 13:00 μμ (22/09/2021)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3940/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 11:30 π.μ. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (HEAD DISPLAY) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ,, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 01 Οκτ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 07 Οκτ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 (22/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΠΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3937/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Δευτέρα 4 Οκτ. 2021 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη 7 Οκτ. 2021 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 8 Οκτ 2021 και ώρα 09:00 π.μ. (22/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ.Υ.Κ. (ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ)» (Α.Π.ΕΒΕΠ:3936/201)
Καταληκτική Ημερομηνία:7/10/2021 (22/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π), 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟ-ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ PVC, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3935/2021)
Καταληκτική Ημερομηνία: 15-10-2021 (22/09/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (06.09.2021) (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3778/2021)
(13/09/2021)

περισσότερα »

ΥΠΑ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ- ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(Α.Π.ΕΒΕΠ:3824/2021)
Ημερομηνία Διενέργειας: 30-9-2021 (09/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ ΓΙΑ ΤΟ 304 ΠΕΒ ΚΑΙ 306 ΕΒΤ». (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3756/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 11 Οκτ 21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, (03/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - διαγωνισμός σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π), 4ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων (παιδικός σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, ιατρείο ψυχικής υγείας, (Α.Π.ΕΒΕΠ:3694/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Σεπ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (01/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΙΣΟΤΟΠΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:3693/2021)
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/09/2021 (01/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 74/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (4 ΕΙΔΗ) (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3692/2021)
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/9/2021 (01/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3691/2021)
(01/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3690/2021)
(01/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3688/2021)
(01/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ), ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3686/2021)
(01/09/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΕ ΤΟ (Β) ΣΧΕΤΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3682/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Σεπ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (31/08/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΠ Μ113 ΜΕ ΠΕΛΜΑΤΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ», ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, (ΑΡΘΡΟ 101 ΤΟΥ Ν.3978/2011) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3646/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Σεπ 21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (27/08/2021)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 06/2021 ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ – ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ CPV 18222000 (Α.Π. 3591/2021)
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 30 Αυγ 2021 και ώρα 10:00 (23/08/2021)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3543/2021)
(17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112/2021-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)» (Α.Π. ΕΒΕΠ:3523/2021)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Αυγούστου 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ (17/08/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 26/2021 – 11/08/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3506 /2021)
Αντικείμενα: Στήριξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατασκευαστικές εργασίες. Στολές Αστυνομίας. Μέρη στρατιωτικών οχημάτων. Ηλεκτρονικό σύστημα για αναπαραγωγή ομιλίας, για ψηφοφορία και για ταυτόχρονη διερμηνεία. Νομικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Δικαίωμα χρήσης premium για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Αθλητικά είδη. Κέρματα. … (13/08/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15/2021 – 30/07/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3411 /2021)
Αντικείμενα: Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τρόπου λειτουργίας S MSSR. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος VCS. Προμήθεια μοριακών Test. Είδη υπόδησης. Παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Διάφορος εξοπλισμός υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες κατασκευής, μηχανικής και επιθεώρησης. Ατμομηχανές σιδηροδρόμων και τραμ και τροχαίο υλικό. Προμήθεια για την Προετοιμασία και την Εκτύπωση Εμπιστευτικού Εκλογικού Υλικού. Ανταλλακτικά για Μηχανήματα Κατασκευών (03/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ JAPAN OLIVE OIL PRIZE 2021
(25/05/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1845/2021)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (14/04/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - 4ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1276/2021)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (16/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ)»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 536//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5321/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:30. (02/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4722/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 29-10-2020 και ώρα 15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 4-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 9-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ- «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ»( Α.Π.ΕΒΕΠ: 4493/2020)
(19/10/2020)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες