Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

Διαδικασία ελέγχου εμπορικών σημάτων σε σχέση με την κατοχύρωση επωνυμίας ή / και διακριτικού τίτλου
(15/03/2023)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις σε εταιρικούς νόμους, στο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. και στον επιμελητηριακό νόμο με το νόμο 5019/2023.
Με το νόμο 5019/2023 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 27/14.02.2023 (εφεξής ο «Νόμος»)..... (28/02/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονική έναρξη ατομικών επιχειρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023
Από τις 13 Ιανουαρίου 2023 τίθεται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 282 ΕΞ 2023, ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2023 και θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)», οπότε και ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων. Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2023 η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο και το Γ.Ε.ΜΗ. γινόταν με αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στο Εμπορικό και Βι..... (13/01/2023)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) (05/10/2022)
Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (13/07/2022)
Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022 (01/07/2022)
Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022 (01/07/2022)
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης (28/06/2022)
Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους (28/06/2022)
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής (28/06/2022)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) (26/05/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. (14/11/2019)