Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
Προκειμένου να γνωρίζετε ποιοι είναι οι υπόχρεοι εγγραφής σε ποιο μητρώο παρακαλούμε δείτε τις κατωτέρω πληροφορίες.     ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.   Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται στο αρ. 16 ν. 4919/2022 και είναι οι εξής:   Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012, Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλής ή κατά μετοχές) Εταιρείας του ν. 4072/2012, Α..... (05/10/2022)

περισσότερα »

Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
Την 11η Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 68281 και με θέμα «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.» (εφεξής η «ΥΑ»), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τώρα και στο εξής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο πληροφοριακό σύστημα.   Περιληπτικά, η ..... (13/07/2022)

περισσότερα »

Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022
Με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 52871, ημερομηνία 23 Μαΐου 2022 και θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» που εκδόθηκε από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την οποία θα τη βρείτε εδώ, ξεκαθαρίστηκαν τα ακόλουθα  ζητήματα αναφορικά με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/07.04.2022):   Οι ομόρρυθμοι ετ..... (01/07/2022)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022 (01/07/2022)
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης (28/06/2022)
Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους (28/06/2022)
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής (28/06/2022)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) (26/05/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. (14/11/2019)