Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2023 ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19, ΣΤΑ RAPID ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, PCR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ RAPID ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 126/2023) (16/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 70/2023) (13/01/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ" (Β΄810) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 87/2023 (13/01/2023)
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH ΚΑΙ CLP ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5369/2022) (08/12/2022)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ Ν. 4994/2022 («ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5178/2022) (28/11/2022)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΦΜ/ΦΠΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47Γ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ - Α.115 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4891/2022) (14/11/2022)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ή ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Α ΤΟΥ Ν.2523/1997, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4831/2022) (10/11/2022)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3900/2022) (30/09/2022)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ: 1) «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ …………» ΚΑΙ 2) «ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3813/2022) (27/09/2022)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1040/2021) (11/03/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ/ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5934/2020) (11/01/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ 1.1.2021 ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5873/2020) (23/12/2020)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5390/2020) (07/12/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ICISNET (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5287/2020) (03/12/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/475, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4830/2020) (23/11/2020)

1  2  3  4