Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ (11/03/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (08/10/2014)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ IPR ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (10/09/2014)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ (16/03/2012)
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (02/07/2009)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ.(ΕΚ) 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (24/02/2009)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 987/2008/ΕΚ(L 268/9-10-2008) ΚΑΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1907/2006/ΕΚ- REACH (20/11/2008)
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (05/01/2009)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. (ΕΚ) 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ (04/02/2009)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦ. Α.Χ.Σ 450/2008 (ΦΕΚ 2553/Β΄) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (04/02/2009)

1  2  3  4  5  6