Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 987/2008/ΕΚ(L 268/9-10-2008) ΚΑΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1907/2006/ΕΚ- REACH (20/11/2008)
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (05/01/2009)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. (ΕΚ) 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ (04/02/2009)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦ. Α.Χ.Σ 450/2008 (ΦΕΚ 2553/Β΄) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (04/02/2009)

1  2  3  4  5  6  7