Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Δικαιολογητικά Έγγραφα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής
28/06/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για την ίδρυση/εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων αλλοδαπής που θα έχουν εμπορική δραστηριότητα και που η έδρα τους θα βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου μας.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ως συνημμένα (έως 5 MB) με e-mail στο registry@pcci.gr. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., σας αποστέλλονται μέσω e-mail παράβολα για την πληρωμή των σχετικών τελών. Παρακαλούμε κατόπιν πληρωμής των παραβόλων, στείλτε μας μέσω e-mail την απόδειξη της ηλεκτρονικής πληρωμής τους. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, εκδίδεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. η σχετική Ανακοίνωση.

Η ημερομηνία ίδρυσης του υποκαταστήματος αλλοδαπής είναι η ημερομηνία της σχετικής Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π..

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

 1. Αίτηση (συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και επισύναψή της στο e-mail ή αίτηση με το κείμενο του e-mail που μας στέλνετε).

 2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας όπως ισχύει σήμερα, με θεώρηση APOSTILLE και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 3. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας, με θεώρηση APOSTILLE και επίσημα μεταφρασμένη στα ελληνικά, στην οποία να περιλαμβάνονται:

  1. η απόφαση για ίδρυση του υποκαταστήματος στην Ελλάδα,

  2.  τα στοιχεία του υποκαταστήματος (τουλάχιστον επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αναφορά των δραστηριοτήτων),

  3. τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και ελληνικό Α.Φ.Μ.) του προσώπου που διορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος,

  4. οι πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος.

 4. Προαιρετικά μπορεί να προσκομιστεί και πληρεξούσιο έγγραφο, με θεώρηση APOSTILLE και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, το οποίο να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία και τις πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος. Στην περίπτωση που προσκομιστεί πληρεξούσιο δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται οι πλήρεις αρμοδιότητες του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος στην απόφαση της αλλοδαπής εταιρίας, κατά τα οριζόμενα υπό 3.δ. ανωτέρω.

 5. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του μητρώου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η αλλοδαπή εταιρεία, με θεώρηση APOSTILLE (εξαιρούνται τα δημόσια έγγραφα προερχόμενα από την Κύπρο) και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 6. Βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η αλλοδαπή εταιρεία, για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στη έδρα της, με θεώρηση APOSTILLE (εξαιρούνται τα δημόσια έγγραφα προερχόμενα από την Κύπρο) και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 7. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος.

 8. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, για τη νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρείας.

 9. Εξουσιοδότηση της αλλοδαπής εταιρίας, με θεώρηση APOSTILLE και επίσημα μεταφρασμένη στα ελληνικά, ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr, προς όποιον υποβάλλει τα ανωτέρω υπό 1. έως 8. δικαιολογητικά.
 10. Κωδικός Προδέσμευσης Επωνυμίας, σε περίπτωση που έχετε ήδη πραγματοποιήσει προδέσμευση επωνυμίας 2μηνης διάρκειας μέσω https://services.businessportal.gr/. Εάν δεν έχετε κάνει εσείς προδέσμευση ηλεκτρονικά, προβαίνουμε εμείς σε δέσμευση επωνυμίας μετά την υποβολή των εγγράφων για τη σύσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. ή σας ενημερώνουμε για τυχόν σύγκρουση της επιθυμητής επωνυμίας του υποκαταστήματος με ήδη δεσμευμένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα. 

 11. Μετά την έναρξη δραστηριότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποστέλλεται ως συνημμένο με e-mail στο registry@pcci.gr δικαιολογητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και οι Κ.Α.Δ. δραστηριότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής.

 

ΤΕΛΗ:

 

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. των δικαιολογητικών για την ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής που μας έχετε στείλει, σας αποστέλλουμε παράβολα για την πληρωμή των εξής τελών:

Α) Τέλος καταχώρησης ύψους 10€.

 

Β) Ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ (αναλογικά για όσους μήνες απομένουν μέχρι τη λήξη του έτους), που έχει ως εξής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

 

300€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

 

150€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

 

80€

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022

 

20€

 

Γ) Ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου, που για το έτος 2022 έχει καθοριστεί ως εξής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

102,40€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

71,68€

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

51,20€

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή
DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ