Υπηρεσίες   /   Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.
03/12/2013 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EvepPg1_F2684.jpg

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 
ΤΜΗΜΑ

: ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 
Αρμόδια

: Ε. Ξενάκη

 
Δ/νση

: Λουδοβίκου 1, Πλ.Οδησσού, 
  18531 Πειραιάς

ΠΡΟΣ:Εξαγωγικές επιχειρήσεις-εγγεγραμμένες
στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων Ε.Β.Ε.Π.

Τηλέφωνα

: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

   
Φαξ

: 210 41.78.680

 
E-mail

: commerce@pcci.gr

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
(υποβολή δικαιολογητικών από 02-01-2014 έως 30-4-2014)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση ανανέωσης εξαγωγικής επωνυμίας (συνημμένο αρ.1: μορφή MS Word, μορφή .pdf).

2. Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) ή Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 9 € .

3. Υπεύθυνη Δήλωση εξαγωγών τριετίας (συνημμένο αρ.2: μορφή MS Word, μορφή .pdf).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (συνημμένο αρ.3: μορφή MS Word, μορφή .pdf) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) Η ποινική κατάσταση των μελών που δεσμεύουν την επιχείρηση δεν μεταβλήθηκε όσον αφορά στα αδικήματα του άρθρου 9 του Ν.936/79 (εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία,πλαστογραφία, υπεξαίρεση,απιστία, απάτη, κλοπή, λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος ή παράβαση του νόμου περί επιταγών).
β) η επιχείρηση και οι εκπρόσωποι αυτής δεν τελούν υπό κατάσταση πτώχευσης.
γ) τα μέλη που εκπροσωπούν την εταιρεία παραμένουν ως ήταν, σύμφωνα με την προηγούμενη εγγραφή ή ανανέωσή της».

Στην περίπτωση που έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπηση της επιχείρησης ή στην πτωχευτική της κατάσταση ή την ποινική και πτωχευτική των εκπροσώπων της, πρέπει να δηλωθούν τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να γίνει υπηρεσιακή αναζήτηση των πιστοποιητικών περί μη πτωχεύσεως και του αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Σ' αυτή την εκδοχή παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαραίτητα έντυπα και στους παρακάτω συνδέσμους:

- έντυπο αναζήτησης αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
(συνημμένο αρ.6:
μορφή MS Word, μορφή .pdf) για Έλληνες Υπηκόους και
(συνημμένο αρ.7:
μορφή MS Word, μορφή .pdf) για Υπηκόους άλλων κρατών

- έντυπο αναζήτησης πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως
(συνημμένο αρ.8:
μορφή MS Word, μορφή .pdf)

5. Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, πρέπει να υποβληθούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η παρούσα εκπροσώπηση της επιχείρησης:

  • Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., το καταστατικό ορισμού των ομορρύθμων εταίρων.
  • Για τις Ε.Π.Ε., το Φ.Ε.Κ. ορισμού των διαχειριστών.
  • Για τις Α.Ε., το Φ.Ε.Κ. με το τελευταίο Δ.Σ.
  • Για τους Συνεταιρισμούς, πρακτικό εκπροσώπησης.

Σημειώνεται ότι, εκπρόσωποι θεωρούνται:

  • στις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο,
  • στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι,
  • στις Ε.Π.Ε., ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές,
  • στις Α.Ε., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.
  • στους Συνεταιρισμούς, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν.

6. ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ Ε.Β.Ε.Π.: Αν η επιχείρηση είναι μέλος άλλου Επιμελητηρίου, εκτός του Ε.Β.Ε.Π., να προσκομίζονται επίσης, συμπληρωμένα και θεωρημένα από το οικείο Επιμελητήριο:

- Έντυπο με τα στοιχεία Μητρώου του Επιμελητηρίου
(συνημμένο αρ.4:
μορφή MS Word, μορφή .pdf) και
- Έντυπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων της επιχείρησης
(συνημμένο αρ.5:
μορφή MS Word, μορφή .pdf)

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή