Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας
17/07/2018 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας με ή χωρίς ορισμό εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών(Παράρτημα I)

 

2.Καταστατικό της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕγια AE και EΠΕ υποχρεωτικά πρότυπο,ενυπόγραφο από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα σε έντυπη μορφή, καθώς και κείμενο καταστατικού ανυπόγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (word)

 

3. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα:

Οι Έλληνες υπήκοοι, αστυνομική ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
Οι πολίτες τρίτων χωρών, διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.Aν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε,άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,
Σημ. οι ανωτέρω ιδρυτές πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ
 
 

4. Έντυπα ΔΟΥ: Μ3,Μ6,Μ7,Μ8

Στις περιπτώσεις που οι ιδρυτές έχουν λάβει ήδη Α.Φ.Μ. για την υπό ίδρυση Εταιρεία, αναγράφουν το Α.Φ.Μ. στην δήλωση έναρξης εργασιών Μ3.

 

 

5. Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας (μόνο για ΕΠΕ)
 
Για ιδρυτές Νομικά πρόσωπα ημεδαπής:
- Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου ιδρυτή. Όταν αυτό είναι καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., το αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΥΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 ατελώς και απευθείας από τη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
- Απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.
 
      Εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας έχει βεβαιωθεί.
 
Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:
- Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου,
- Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης – εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του,
- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 
     Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες