Υπηρεσίες   /   Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων   /   Πληροφορίες   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)
15/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (Ε.Μ.Ε.) ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου της έδρας της, στο οποίο κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της, δηλαδή εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ή βιοτεχνική του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ.τ.λ. ή μέλος Ειδικών Οργανισμών π.χ. Οργανισμός Καπνού.

2. Η καταχώριση της επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. ή με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π. σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από προηγούμενη διαπίστωση, ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά σε μορφή MS Word / .pdf

 

 

 


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σε περίπτωση πραγματοποίησης επείγουσας εξαγωγής και επειδή η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες, το Επιμελητήριο χορηγεί προσωρινή βεβαίωση εξαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. 121870/Ε3/1870/5-4-2000, 205759/Ε3/25759/23.6.2004, 126263/Ε3/6263/4.10.2001 αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 121012/Ε3/21012/2.06.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα εξής δικαιολογητικά:


• Αίτηση για εγγραφή στο Ε.Μ.Ε.
• Τα συνημμένα έντυπα (2) και (3) που συμπληρώνονται από το Μητρώο του Επιμελητηρίου στο οποίο η Επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.
• Παράβολο Δημοσίου 14,50 € ή Διπλότυπο Είσπραξης
• Δύο φωτοτυπίες του τιμολογίου της συγκεκριμένης επείγουσας εξαγωγής

          Α) Η ανωτέρω βεβαίωση :

      • έχει ισχύ τριών (3) μηνών
      • καλύπτει εξαγωγική δραστηριότητα ύψους  μέχρι 150.000 €

          Β) Η επιχείρηση υποχρεούται εντός των τριών (3) μηνών να προσκομίσει στο Τμήμα Εμπορίου του Ε.Β.Ε.Π. και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Ε.

Από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Π. διαγράφονται, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, οι επιχειρήσεις :
α. που δεν ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία.
β. που δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία εξαγωγή κατά την τελευταία τριετία (εξαιρουμένης της περιπτώσεως ανωτέρας βίας).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι κατά της αποφάσεως διαγραφής (για τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου (β) μπορεί να υποβληθεί προσφυγή εντός διμήνου στην Επιτροπή του ΥΠ.ΟΙ.Ο, η οποία αποφαίνεται οριστικώς.
γ. που διαγραφούν από τα Μητρώα Μελών του Επιμελητηρίου που είναι εγγεγραμμένες (λόγω διακοπής δραστηριότητας, λύσεως κ.λ.π.)
δ. που σύμφωνα με την παράγραφο 4 άρθρ. 9 Ν .939/79 :
• έχουν πτωχεύσει και δεν έχουν αποκατασταθεί και
• έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα (της υπεξαίρεσης, κλοπής, απάτης, απιστίας, πλαστογραφίας, λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και παράβασης του νόμου περί επιταγών ).

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ στο Ε.Μ.Ε.

1. Το Τμήμα Εμπορίου του Ε.Β.Ε.Π. εκδίδει, για τις εγγεγραμμένες σ' αυτό εξαγωγικές επιχειρήσεις, που είναι μέλη άλλων (εκτός του Ε.Β.Ε.Π.) Επιμελητηρίων πιστοποιητικά εγγραφής και διαγραφής.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά σε μορφή MS Word / .pdf

Περισσότερες πληροφορίες χορηγούνται στα τηλέφωνα 210 41.77.241-5, 210 42.23.364,
E-mail: commerce@pcci.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή