Χρηματοδοτικά Προγράμματα   /   Προγράμματα ΕΒΕΠ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
28/01/2019 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

bannerPsifiakoApothema_F-389360476.jpg 

 

   
12/09/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.»  Περισσότερα...

04/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.»  Περισσότερα...

21/07/2023


ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5190357 (Αρ. Διακήρυξης 1992/02.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192137) Περισσότερα...

30/06/2023

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Αρ. Διακήρυξης 1992/02.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192137) Περισσότερα..

09/06/2023

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ–ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Αρ. Διακήρυξης 1992/02.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192137) Περισότερα...

07/06/2023

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Αρ. Διακήρυξης 1992/02.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192137) Περισότερα...

31/05/2023

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Αρ. Διακήρυξης 1992/02.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192137) Περισότερα...

 

08/05/2023   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» περισσότερα

 

08/05/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» περισσότερα
   

 

 

 

024_F8547.pcci.gr.png

 

 

11/06/2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚOΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περισσότερα...

 

01/06/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περισσότερα...

 

24/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΤΟΜΕΑΣ "ΜΕΤΑΛΛΟΥ"» Γ' ΚΥΚΛΟΣ Περισσότερα...

27/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚOΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περισσότερα...

18/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περισσότερα...

29/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΤΟΜΕΑΣ "ΜΕΤΑΛΛΟΥ"»

Β' ΚΥΚΛΟΣ Περισσότερα...

19/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περισσότερα...

06/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Περισσότερα...

14/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Περισσότερα...

13/09/2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Περισσότερα...

01/08/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΤΟΜΕΑΣ "ΜΕΤΑΛΛΟΥ"» Περισσότερα...

21/06/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Περισσότερα...

10/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1539/10.04.2019 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περισσότερα...

05/03/2019

Δ.Ε-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 384/28-01-2019 Περισσότερα...

05/03/2019

ΑΙΤΗΣΗ & ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

05/03/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Περισσότερα...

01/02/2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΤΟΜΕΑΣ "ΜΕΤΑΛΛΟΥ"» Περισσότερα...

                                                                                                                                                                     

OPENMALLNIKAIA_F5136.jpg

 

28/11/2022

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

 

 

28/11/2022

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» περισσότερα

 

  

09/03/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»", ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» Περισσότερα...

 

09/03/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»", ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» Περισσότερα...

 

24/03/2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Περισσότερα...

16/03/2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περισσότερα...

 02/02/2021

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033821 Περισσότερα


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή