Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022
01/07/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 52871, ημερομηνία 23 Μαΐου 2022 και θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» που εκδόθηκε από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την οποία θα τη βρείτε εδώ, ξεκαθαρίστηκαν τα ακόλουθα  ζητήματα αναφορικά με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/07.04.2022):

 

  • Οι ομόρρυθμοι εταίροι δεν εγγράφονται πλέον αυτοτελώς στο Γ.Ε.ΜΗ. και όσοι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν κατά το παρελθόν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., διαγράφονται.

 

  • Η κοινωνία κληρονόμων δεν εγγράφεται αυτοτελώς στο Γ.Ε.ΜΗ. και επομένως οι κληρονόμοι φυσικού προσώπου που ήταν φορέας ατομικής επιχείρησης (κοινωνία κληρονόμων), εφόσον αποφασίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης, έχουν πλέον την υποχρέωση σύστασης νέας εταιρείας και εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Όσες κοινωνίες κληρονόμων παραμείνουν εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. θα διαγραφούν.

 

  • Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι πλέον υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό με βάση το ν. 4919/2022, εξαιρουμένων των αγροτικών συνεταιρισμών,  θα διαγραφούν αυτοδίκαια ως τις 7 Οκτωβρίου 2022 από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ της Κ.Ε.Ε.Ε.., κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο διάστημα αυτό, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων μπορούν επίσης να τους διαγράφουν μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων. Έως τη διαγραφή τους τα πρόσωπα αυτά δεν καταβάλουν τέλη Γ.Ε.ΜΗ..

 

  • Οι ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μόνο σε περίπτωση που έχουν λάβει από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. κάποιον από τους εμπορικούς Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 44070/28-04-2022 (Β΄ 2226), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, και συγκεκριμένα αυτούς με τη μεγαλύτερη ανάλυση, δηλαδή πρακτικά όσους αναφέρονται στην τελευταία στήλη του πίνακα που υπάρχει στην ως άνω Υπουργική Απόφαση. 

 

  • Τα υποκαταστήματα ημεδαπής εγγράφονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας των υποκαταστημάτων αυτών. Επισημαίνεται ότι τα υποκαταστήματα ημεδαπής δεν οφείλουν την καταβολή ετήσιου τέλους Γ.Ε.ΜΗ..

 

  • Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την τήρηση του Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ) και του Γενικού Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.). Τα Μητρώα αυτά θα τηρούνται από ξεχωριστούς φορείς.

 

 
Με εκτίμηση,
 
Μαρία Δελαγραμμάτικα
Νομικός Σύμβουλος Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Τηλ: 210 41 77 241-5 (εσωτ. 240)
Email: nomikosgemi@pcci.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή