Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022
01/07/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η ισχύς του αρ. 29 ν. 4919/2022, που ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία εταιρία μπαίνει σε αναστολή καταχωρήσεων. Επομένως, από Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. σε όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων θα ελέγχει τα εξής:

  1. Το αν έχουν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι το πέρας της προθεσμίας που εκάστοτε ορίζει ο νόμος) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις για προηγούμενες από την τελευταία χρήσεις, συστήνουμε την άμεση δημοσίευσή τους.
  1. Το αν υπάρχει απουσία, για οποιονδήποτε λόγο, πάνω από έξι μήνες α) Διοικητικού Συμβουλίου στις ΑΕ και στους Αστικούς Συνεταιρισμούς και διαχειριστή στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ ή β) εκκαθαριστών σε οποιαδήποτε νομική μορφή.
  1. Σε περίπτωση που μία εταιρία έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση, το αν έχει δημοσιευθεί ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης για ένα έτος μετά τη λύση και θέση σε εκκαθάριση.
  1. Το αν έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ κάποιας εταιρίας, μετά από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
  1. Το αν έχει πιστοποιηθεί η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή αυξήσεων αυτού στις ΙΚΕ και τις ΑΕ.

 

Με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 60522, ημερομηνία 10 Ιουνίου 2022 και θέμα «Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71))» που εκδόθηκε από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκαθαρίστηκε ο τρόπος εφαρμογής του άρθρου 29 ν. 4919/2022. Την εγκύκλιο αυτή θα τη βρείτε εδώ.

 

Με εκτίμηση,

 

Μαρία Δελαγραμμάτικα
Νομικός Σύμβουλος Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Τηλ: 210 41 77 241-5 (εσωτ. 240)
Email: nomikosgemi@pcci.gr

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή