Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
20/11/2019 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι Ανώνυμες Εταιρείες με μικρότερο κεφάλαιο των 25.000,00€ υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι 31-12-2019 να το προσαρμόσουν με το ως άνω νέο ελάχιστο κεφάλαιο. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεθούν από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ σε κατάσταση αδυναμίας καταχωρήσεων στι Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν εκδόσει ανώνυμες μετοχές υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, να ονομαστικοποιήσουν τις ως άνω μετοχές σύμφωνα με τον Ν.4548/18.

 

 

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή