Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΜΗ
25/08/2016 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με  το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δυο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr

 

Οι ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ εταιρείες (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) υποβάλλουν κανονικά στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή