ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
28/05/2015 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ κ.λ.π.)


 

Ενημερώνονται οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης - μέλη του Ε.Β.Ε.Π. ότι με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου, οι υπόχρεες επιχειρήσεις δύνανται να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων τους (οικονομικών καταστάσεων/ισολογισμών, προσκλήσεων κ.λ.π.) σε έντυπα μέσα (εφημερίδες), όπου αυτό προβλέπεται στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955, με αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ανάρτηση εκ μέρους των ΑΕ & ΕΠΕ, είναι να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜH. του Ε.Β.Ε.Π. να προβεί στην καταχώριση, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση (καταβάλλοντας παράβολο 10€ για την καταχώριση). Πατήστε εδώ για την Αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. ιστοσελίδας εταιρίας (Α.Ε. & Ε.Π.Ε)

Τονίζεται ότι κάθε φορά που οι εταιρίες πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πατήστε εδώ για Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα & καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στην οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Τέλος, τονίζεται ότι εάν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στο ΓΕΜΗ, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955] και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οιποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. εκτός από την Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών, περιλαμβάνει τροποποίηση καταστατικού ή και εκλογή Νέου Δ.Σ., είναι αναγκαίο να υποβληθούν ηλεκτρονικά ξεχωριστές αιτήσεις, επιλέγοντας κάθε φορά τον αντίστοιχο τύπο Αίτησης.
Σημειώνεται ότι τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Ε.Β.Ε.Π., τηλ. 210 41.7.7241 - 5.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή