ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) ΣΤΟ ΓΕΜΗ
06/07/2012
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν τα παρακάτω:

 • Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
 • Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου
 • Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
 • Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος - πλήθος μεριδίων - ονομαστική αξία μεριδίου)
 • Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
 • Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό
 • Τη διάρκεια εταιρείας (από - έως)
 • Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από - έως)
 • Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
 • Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
 • Την διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
 • Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
 • Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
 • Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
  XV. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
 • Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικού ή αναπληρωματικού.
 • Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.

 Έγγραφα που συνυποβάλλονται:

  •  Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc ή pdf).
  •  Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων κατά την οποία κωδικοποιήθηκε ή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc)
  •  Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων στην οποία εκλέχτηκαν οι διαχειριστές (σε μορφή .doc ή pdf).
  •  Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων (σε μορφή .doc ή pdf)
  •  Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων που ενέκρινε τον τελευταίο ισολογισμό
  •  Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της συνέλευσης των εταίρων με την οποία λύεται η εταιρεία (σε μορφή .doc ή pdf).
  •  Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορμών Αυτοαπογραφής


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες