ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 02/07/2012 Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 04/04/2011
13/06/2012 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Τo Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανακοινώνει στις επιχειρήσεις-μέλη του, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011 την υποχρέωσή τους να απογραφούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

 • Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
 • Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
 • Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
 • Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
 • Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
 • Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
 • Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
 • Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ τους λήγει στο 8.
 • Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
 • Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

 • Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3.
 • Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5,6.
 • Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.


Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :

 • Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
 • Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ . τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.

Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα νομιμοποιητικά, κατά περίπτωση, έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η προθεσμία κατάθεσης των πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται σε 5 μήνες από την έναρξη της ως άνω διαδικασίας (02/07- 02/12/2012).

Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών (Παρ. 4 άρθ. 2  της Υπ. Απόφασης Κ1-941/2012)
Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω www.businessportal.gr  ή https://www.businessregistry.gr/  με την επιλογή του εικονιδίου "ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ" με την καταχώριση των κωδικών taxisnet.
Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί και στην Ενότητα «Παραρτήματα» προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτό-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη (δηλ. 02/07/2012) της όλης διαδικασίας. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρησή τους αρχή (Περιφερειακές Ενότητες - Πρωτοδικεία κ.λ.π. ).
Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε ότι, σε κάθε μελλοντική συναλλαγή με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. (έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση πράξεων), ο υπόχρεος θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει την αίτηση προσκομίζοντας και τα απαραίτητα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρησή τους αρχή (Περιφερειακές Ενότητες ), στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π.
Σημειώνεται ότι, εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, πρακτικό Γ.Σ. κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους προς το ΕΒΕΠ ή να έχουν προβεί σε διακανονισμό με καταβολή μίας τουλάχιστον δόσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 41.29.395, 210 41.77.241-5 (εσωτ.233)
Φαξ: 210 41.78.680
E-mail: registry@pcci.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για τις εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου2 του ν. 3419/2005.
Οι εταιρείες αυτές συγκεκριμένα είναι:

 • Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν.3601/2007 ΦΕΚ 178Α')
 • Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες (περιλαμβάνονται, αν και δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο και οι αμιγούς σκοπού α.ε. ασφαλιστικής πρακτόρευσης, μεσιτείας ασφαλειών και ασφαλιστικών συμβουλών του ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α΄)
 • Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178Α') και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 και επ. ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α')
 • Ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α΄)
 • Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄)
 • Ευρωπαϊκές εταιρείες
 • Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
 • Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Δυνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
 • Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247), που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
 • Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
 • Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
 • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής).
 • Ημερομηνία αυτοαπογραφής από :
  • Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
  • Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ . τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

 

Συνημμένα:


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή