Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.)
09/04/2012
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

pc_F4917.jpg

 Μετά την εφαρμογή του Νόμου περί Επιμελητηρίων (N.3419/2005), με τον οποίο καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), και τον Ν.3853/2010 για Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23-3-2011 καθορίζει τις διαδικασίες, προϋποθέσεις, τις τεχνικές λεπτομέρειες και λοιπά θέματα σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών μετά τις 4/4/2011.

 

Στο ΕΒΕΠ λειτουργεί  η Υπηρεσία ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) καθώς και η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ για την ίδρυση Ομόρρυθμων (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), μέσω της οποίας γίνεται η σύστασή τους.

 

Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.
Δείτε την λίστα των πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων

 

Σημείωση: Δεν εντάσσονται στην υπηρεσία μιας στάσης επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α). Δείτε ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.

 

Επιπλέον, η  Υπηρεσία Μιας Στάσης το ΕΒΕΠ είναι υπεύθυνη για την σύσταση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, (οι οποίες δεν συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο) με διαδικασία όπως κατά ειδικότερα προβλέπεται από το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010), ενώ η υποβολή αιτήματος για την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) στην αρμόδια Υπηρεσία Μιας Στάσης,  μπορεί να γίνεται από 12/6/2012 και μετά. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία μιας Στάσης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου
Τηλ.: 210 41.78.638, 210 41.77.241-5 (εσωτ.233)
Φαξ: 210 41.78.680
E-mail: yms@pcci.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες